Fullstack Java Web với Spring Boot

Học lập trình web với Spring Boot, giúp bạn dễ dàng tạo ra được các ứng dụng full stack Java web với Spring Boot

Giảng viên: Lê Quang Đạt


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa họcSpring Boot được phát triển dựa trên Spring Framework, làm giảm bớt các cấu hình trong ứng dụng, tích hợp tự động, giúp developer chỉ tập trung vào việc phát triển business cho ứng dụng. Đó là lý do Spring Boot đang rất hot trong lập trình Java Backed mà nhiều nhà tuyển dụng hiện nay mong muốn ứng viên của mình biets cả Spring Boot.

Trong khóa học Fullstack Java Web với Spring Boot của Lê Quang Đạt, bạn sẽ được:

1. Học các kiến thức cơ bản về lập trình web với Spring Boot

2. Học cách develop những yêu cầu trong thực tế với Spring Boot

3. Giúp bạn tạo được các ứng dụng web có kết nối đến các thành phần như Mysql, Spring Data, JPA, Hibernate

4. Học được cách tích hợp phần Backend với Frontend.

5. Hiểu cơ bản về cơ chế quản lý transaction trong Spring Boot với ứng dụng Banking

6. Tích hợp bảo mật Spring Security với các ứng dụng Spring Boot

Khóa học được thiết kế giúp bạn dễ dàng tạo ra được các ứng dụng full stack Java web với Spring Boot

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu được cơ bản về Spring Boot và hệ sinh thái Spring
  • Biết cách tạo, build và run project với Spring Boot nhanh nhất.
  • Nắm được cách tích hợp ứng dụng Spring Boot với các thành phần như Mysql, Spring Data, JPA, Hibernate, Spring security, …
  • Nắm được kiến trúc và tích hợp của một ứng dụng web: Frontend và Backend
  • Nắm được kiến trúc Application Layers của một ứng dụng Spring Boot
  • Có thể tạo ra được các ứng dụng full stack Java web với Spring Boot

Nội dung khóa học

 Phần 1: Cấu hình Environment về Spring Boot
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:03:53
 Bài 2: Tổng quan về Spring Framework 0:02:53
 Bài 3: Spring Boot là gì? 0:02:37
 Bài 4: Setup Environment sử dụng trong khóa học 0:04:53
 Phần 2: Tạo project hello đầu tiên với Spring Boot
 Bài 5: Tạo hello với Spring Boot trong 5 phút 0:03:48
 Bài 6: Giải thích dependencies trong pom.xml và cấu trúc source code 0:03:01
 Bài 7: Cấu hình eclipse để build ứng dụng Spring Boot 0:03:13
 Bài 8: Chạy ứng dụng hello ngay trong Eclipse 0:06:18
 Bài 9: Chạy ứng dụng hello từ command line với java-jar 0:04:21
 Bài 10: Spring Boot chạy như thế nào? 0:05:05
 Bài 11: Cấu hình Embedded Servers – Tomcat 0:05:07
 Bài 12: Application Layers trong Spring Boot 0:01:56
 Phần 3: Tích hợp Thymeleaf template vào Spring Boot
 Bài 13: Cách tích hợp Thymeleaf vào Spring Boot 0:06:44
 Bài 14: Hiển thị list data trong Thymeleaf 0:05:31
 Bài 15: Tạo form html để add dữ liệu với Thymeleaf 0:06:09
 Phần 4: Tạo ứng dụng Account banking sử dụng Spring transaction
 Bài 16: Giải thích requirement cho ứng dụng Account Banking 0:03:04
 Bài 17: Tạo project và add các dependencies vào file pom.xml 0:05:44
 Bài 18: Thiết lập cấu hình datasource trong application.properties 0:03:10
 Bài 19: Tạo entity object và mapping đến database table 0:04:01
 Bài 20: Code chức năng list Accounts 0:07:57
 Bài 21: Code chức năng transfer money giữa các Accounts 0:09:09
 Bài 22: Code phần transaction Exception handling 0:06:38
 Phần 5: Tạo Login với Spring Boot và Spring Security, Mysql, JPA
 Bài 23: Giải thích requirement cho ứng dụng Login 0:02:00
 Bài 24: Tạo project và add các dependencies vào file pom.xml 0:04:13
 Bài 25: Thiết lập cấu hình datasource trong application.properties 0:05:34
 Bài 26: Authentication và Authorization là gì? 0:03:11
 Bài 27: Thành phần cốt lõi của Spring Security : SecurityContext, Principal, UserDetails 0:03:20
 Bài 28: Cấu hình code cho phần Spring Security 0:06:31
 Bài 29: Code Entity Object để mapping tới database table 0:06:37
 Bài 30: Chức năng login – Code phần DAO layer 0:05:45
 Bài 31: Chức năng login – Code phần Service layer 0:04:33
 Bài 32: Chức năng login – Code phần Controller layer và View 0:10:26
 Bài 33: Code cấu hình chức năng logout 0:03:40
 Phần 6: Tạo ứng dụng CRUD MyContact với Spring Boot, Mysql, JPA, Thymeleaf
 Bài 34: Giải thích requirement cho ứng dụng MyContact 0:02:21
 Bài 35: Tạo project và add các dependencies vào file pom.xml 0:04:31
 Bài 36: Thiết lập cấu hình datasource trong application.properties 0:02:58
 Bài 37: Code Entity Object để mapping tới database table 0:05:17
 Bài 38: Code phần DAO và Service layers 0:08:07
 Bài 39: Code phần list contact 0:03:31
 Bài 40: Code tìm kiếm contact theo tên 0:05:41
 Bài 41: Code phần add mới contact 0:05:41
 Bài 42: Code phần Spring Form Validation 0:07:14
 Bài 43: Code phần edit contact 0:03:49
 Bài 44: Code phần delete contact 0:02:44

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.