Giao tiếp Tiếng Anh thông thạo trong 3 tháng

Tự tin giao tiếp Tiếng Anh với người bản xứ bằng phương pháp học hiệu quả

Giảng viên: Trung tâm ECETìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Những bạn chưa biết bắt đầu học từ đâu, chưa tìm được phương pháp học giao tiếp hiệu quả, mong muốn có giáo viên nước ngoài giảng dạy thật sự chất lượng hoặc đã chán ngấy với việc học nhưng không thể áp dụng thực tế, mong muốn cải thiện khả năng giao tiếp nhanh và biết cách hỏi đáp trong các tình huống thực tế thường ngày.

Khóa học gồm 30 chủ đề giao tiếp thực tế với trên dưới 1000 từ vựng cần và đủ. Không chỉ vậy bạn còn có thể học 100 mẫu câu hỏi đáp thông dụng hàng ngày

Bạn sẽ học được gì?

  • Thuộc 1000 từ vựng thông dụng
  • Hơn 100 mẫu câu hỏi đáp thường dùng
  • Kỹ năng ứng phó trong 30 tình huống thực tế
  • Tự tin giao tiếp như người bản xứ

Đối tượng đào tạo

Khóa học dành cho mọi đối tượng có trình độ tiếng Anh cơ bản trở lên (bao gồm sinh viên và cả người đi làm).

Nội dung khóa học

 Phần 1: Bài mở đầu
 Bài 1: Mở đầu 0:09:05
 Phần 2: 30 Chủ đề giao tiếp thực tế
 Bài 2: What is your job A 0:35:16
 Bài 3: What is your job B 0:28:38
 Bài 4: What is your job C 0:12:03
 Bài 5: Where are you from A 0:52:12
 Bài 6: Where are you from B 0:29:16
 Bài 7: Where are you from C 0:11:27
 Bài 8: Can you tell me the way to the museum A 0:45:09
 Bài 9: Can you tell me the way to the museum B 0:31:03
 Bài 10: Can you tell me the way to the museum C 0:10:15
 Bài 11: How many scooters do you have A 0:36:28
 Bài 12: How many scooters do you have B 0:33:34
 Bài 13: How many scooters do you have C 0:13:06
 Bài 14: What time do you get up A 0:52:43
 Bài 15: What time do you get up B 0:43:03
 Bài 16: What time do you get up C 0:13:17
 Bài 17: What are those A 0:55:01
 Bài 18: What are those B 0:35:13
 Bài 19: What are those C 0:13:23
 Bài 20: Where is the camera A 0:37:39
 Bài 21: Where is the camera B 0:31:35
 Bài 22: Where is the camera C 0:13:10
 Bài 23: What are you going to wear A 0:28:20
 Bài 24: What are you going to wear B 0:38:17
 Bài 25: What are you going to wear C 0:09:36
 Bài 26: How much is it A 0:25:08
 Bài 27: How much is it B 0:32:17
 Bài 28: How much is it C 0:11:34
 Bài 29: How many people are there in your family A 0:29:16
 Bài 30: How many people are there in your family B 0:31:32
 Bài 31: How many people are there in your family C 0:09:51
 Bài 32: What does she look like A 0:26:03
 Bài 33: What does she look like B 0:28:24
 Bài 34: What does she look like C 0:11:49
 Bài 35: Who did you meet yesterday A 0:26:06
 Bài 36: Who did you meet yesterday B 0:25:18
 Bài 37: Who did you meet yesterday C 0:12:12
 Bài 38: Are you good at playing baseball A 0:25:53
 Bài 39: Are you good at playing baseball B 0:31:24
 Bài 40: Are you good at playing baseball C 0:07:56
 Bài 41: What do you like to do in your free time A 0:32:07
 Bài 42: What do you like to do in your free time B 0:34:52
 Bài 43: What do you like to do in your free time C 0:10:34
 Bài 44: What kind of movies do you like A 0:49:20
 Bài 45: What kind of movies do you like B 0:35:27
 Bài 46: What kind of movies do you like C 0:09:30
 Bài 47: How many strawberries do you need A 0:36:50
 Bài 48: How many strawberries do you need B 0:21:23
 Bài 49: How many strawberries do you need C 0:10:15
 Bài 50: What would you like to eat A 0:29:21
 Bài 51: What would you like to eat B 0:22:50
 Bài 52: What would you like to eat C 0:10:51
 Bài 53: Are you on vacation A 0:51:52
 Bài 54: Are you on vacation B 0:45:10
 Bài 55: Are you on vacation C 0:10:02
 Bài 56: How was your trip A 0:49:22
 Bài 57: How was your trip B 0:33:14
 Bài 58: How was your trip C 0:09:38
 Bài 59: What subject are you good at A 0:32:39
 Bài 60: What subject are you good at B 0:24:54
 Bài 61: What subject are you good at C 0:10:02
 Bài 62: How’s the weather A 0:34:31
 Bài 63: How’s the weather B 0:31:27
 Bài 64: How s the weather C 0:12:16
 Bài 65: What s wrong with you A 0:35:38
 Bài 66: What’s wrong with you B 0:24:50
 Bài 67: What’s wrong with you C 0:10:36
 Bài 68: What should we do to protect the environment A 0:37:22
 Bài 69: What should we do to protect the environment B 0:30:15
 Bài 70: What should we do to protect the environment C 0:10:33
 Bài 71: Tell me about yourself A 0:31:20
 Bài 72: Tell me about yourself B 0:25:28
 Bài 73: Tell me about yourself C 0:11:15
 Bài 74: What do you think of me A 0:24:13
 Bài 75: What do you think of me B 0:28:00
 Bài 76: What do you think of me C 0:10:10
 Bài 77: Have you ever seen a kidnapper A 0:27:54
 Bài 78: Have you ever seen a kidnapper B 0:21:15
 Bài 79: Have you ever seen a kidnapper C 0:08:51
 Bài 80: Who is your best friend A 0:26:23
 Bài 81: Who is your best friend B 0:20:57
 Bài 82: Who is your best friend C 0:11:18
 Bài 83: Do you like traveling by airplane A 0:30:17
 Bài 84: Do you like traveling by airplane B 0:31:24
 Bài 85: Do you like traveling by airplane C 0:10:34
 Bài 86: Every day matters A 0:24:47
 Bài 87: Every day matters B 0:23:08
 Bài 88: Every day matters C 0:09:36
 Bài 89: What is your wish in life A 0:28:49
 Bài 90: What is your wish in life B 0:28:49
 Bài 91: What is your wish in life C 0:20:39
 Bài 92: CÁM ƠN 0:05:53

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.