Học lập trình C/C++ từ A – Z

Học lập trình C/C++ cơ bản và nâng cao -trang bị cho học viên các kỹ năng lập trình được minh hoạ cụ thể bằng ngôn ngữ lập trình C/C++ từ cơ bản đến nâng cao

Giảng viên: Dương Tích ĐạtTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Ngôn ngữ C++ được phát triển từ ngôn ngữ C. C++ không phải là ngôn ngữ hướng đối tượng hoàn toàn mà là ngôn ngữ “đa hướng”. Vì C++ hỗ trợ cả lập trình hướng hành động và lập trình hướng đối tượng. Nó là một trong những ngôn ngữ phổ biến để viết các ứng dụng máy tính – và ngôn ngữ thông dụng nhất để lập trình games.  Bạn đang có nhu cầu học C/CC++, bạn đang tự học C/C++ nhưng gặp quá nhiều khóa khăn ?

Khóa học Học lập trình C/C++ TỪ A – Z giúp trang bị cho học viên các kỹ năng lập trình được minh hoạ cụ thể bằng ngôn ngữ lập trình C/C++ từ cơ bản đến nâng cao. Khóa học bao gồm các kỹ thuật lập trình trên các kiểu dữ liệu cơ bản, các phát biểu lựa chọn, câu lệnh điều khiển, vòng lặp, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc. Bên cạnh đó khóa học cũng trang bị cho học viên kiến thức xử lý tập tin, cách viết chương trình theo kiểu lập trình hàm…

Qua khóa học Học lập trình C/C++ TỪ A – Z tại Unica.vn , học viên có thể tự nâng cao kỹ năng lập trình của mình, dễ dàng tiếp cận các ngôn ngữ cấp cao và công nghệ mới. Đây là khóa học tạo tiền đề tốt cho việc tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng, một phương pháp lập trình cần phải có của một lập trình viên.

Bạn sẽ học được gì?

  • Bạn sẽ biết cách lập trình C++ đúng, đầy đủ.Sử dụng thư viện STL thành thạo cũng như kĩ thuật lập trình hàm.
  • Cung cấp đầy đủ các kiến thức lập trình để tạo ra một phần mềm xài được, cách xây dựng phần mềm từ ý tưởng đến thành phẩm.
  • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu như, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc, kiểu tập tin, các câu lệnh rẽ nhánh, vòng lặp…
  • Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết bài toán phức tạp.
  • Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi (design, implement, test, and debug).
  • Là cơ sở để tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng.
  • Đặc biệt, khả năng tự học thêm C++ hoặc học một ngôn ngữ khác khi đã có được căn bản vững từ khóa học này.

Đối tượng đào tạo

  • Tất cả mọi người yêu thích mảng lập trình, có thể không biết hoặc biết một ít lập trình.
  • Học sinh, sinh viên, người đi làm ngành khác hoặc lập trình viên ngôn ngữ khác muốn refresh kiến thức C++, nâng cao khả năng lập trình của mình.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về lập trình và các khái niệm cơ bản
 Bài 1: Tổng quan về lập trình 0:13:01
 Bài 2: Ngôn ngữ lập trình C/C++ 0:13:06
 Bài 3: Biểu thức 0:09:40
 Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong C/C++ 0:08:43
 Bài 5: Sử dụng Biến trong C/C++ 0:08:57
 Bài 6: Sử dụng Hằng trong C/C++ 0:11:26
 Bài 7: Các phép toán trong C/C++ 0:14:10
 Bài 8: Bài tập thực hành 1 0:09:14
 Bài 9: Bài tập thực hành 2 0:06:34
 Bài 10: Bài tập thực hành 3 0:04:18
 Bài 11: Bài tập thực hành 4 0:06:56
 Bài 12: Bài tập thực hành 5 0:04:00
 Bài 13: Bài tập tự thực hành 0:06:28
 Phần 2: Cấu trúc điều khiển
 Bài 14: Khái niệm cấu trúc điều khiển 0:05:19
 Bài 15: Sử dụng câu lệnh if, if…else 0:08:03
 Bài 16: Sử dụng câu lệnh if…else lồng nhau 0:04:46
 Bài 17: Sử dụng câu lệnh switch…case 0:08:05
 Bài 18: Sử dụng lệnh goto 0:07:10
 Bài 19: Bài tập thực hành 1 0:06:11
 Bài 20: Bài tập thực hành 2 0:04:26
 Bài 21: Bài tập thực hành 3 0:04:34
 Bài 22: Bài tập thực hành 4 0:05:16
 Bài 23: Bài tập thực hành 5 0:04:40
 Bài 24: Bài tập tự thực hành 0:05:35
 Phần 3: Cấu trúc vòng lặp
 Bài 25: Vòng lặp for, while, do…while 0:14:07
 Bài 26: Lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy 0:07:47
 Bài 27: Vòng lặp lồng nhau 0:06:11
 Bài 28: Bài tập thực hành 1 0:09:33
 Bài 29: Bài tập thực hành 2 0:10:38
 Bài 30: Bài tập thực hành 3 0:09:16
 Bài 31: Bài tập thực hành 4 0:07:25
 Bài 32: Bài tập thực hành 5 0:05:07
 Bài 33: Bài tập tự thực hành 0:05:26
 Phần 4: Hàm – Chương trình con
 Bài 34: Xây dựng và sử dụng hàm 0:16:33
 Bài 35: Tham số của hàm 0:10:09
 Bài 36: Khai báo hàm 0:08:10
 Bài 37: Câu lệnh return và exit 0:12:39
 Bài 38: Bài tập thực hành 1 0:09:55
 Bài 39: Bài tập thực hành 2 0:09:56
 Bài 40: Bài tập thực hành 3 0:08:39
 Bài 41: Bài tập thực hành 4 0:10:18
 Bài 42: Bài tập thực hành 5 0:10:29
 Bài 43: Bài tập tự thực hành 0:05:53
 Phần 5: Kỹ thuật đệ quy
 Bài 44: Phân loại đệ quy 0:11:46
 Bài 45: Bài tập tự thực hành 0:06:03
 Phần 6: Mảng trong C/C++
 Bài 46: Mảng một chiều 0:16:52
 Bài 47: Bài tập thực hành 1 0:17:22
 Bài 48: Bài tập thực hành 2 0:10:33
 Bài 49: Bài tập thực hành 3 0:07:51
 Bài 50: Bài tập thực hành 4 0:11:15
 Bài 51: Bài tập thực hành 5 0:05:23
 Bài 52: Bài tập tự thực hành 0:03:47
 Bài 53: Mảng nhiều chiều 0:12:04
 Bài 54: Bài tập thực hành 1 0:13:38
 Bài 55: Bài tập thực hành 2 0:11:42
 Bài 56: Bài tập thực hành 3 0:14:31
 Bài 57: Bài tập thực hành 4 0:14:05
 Bài 58: Bài tập thực hành 5 0:05:32
 Bài 59: Bài tập tự thực hành 0:02:42
 Phần 7: Xử lý Chuỗi trong C/C++
 Bài 60: Khái niệm và thao tác trên chuỗi 0:12:35
 Bài 61: Một số hàm về chuỗi 0:11:24
 Bài 62: Mảng các chuỗi 0:05:31
 Bài 63: Bài tập thực hành 1 0:12:02
 Bài 64: Bài tập thực hành 2 0:09:55
 Bài 65: Bài tập thực hành 3 0:11:59
 Bài 66: Bài tập thực hành 4 0:11:48
 Bài 67: Bài tập thực hành 5 0:11:35
 Bài 68: Bài tập tự thực hành 0:04:20
 Phần 8: Con trỏ trong lập trình C/C++
 Bài 69: Khái niệm về con trỏ 0:14:38
 Bài 70: Các thao tác trên con trỏ 0:09:57
 Bài 71: Cấp phát bộ nhớ động 0:16:14
 Bài 72: Con trỏ và mảng 0:11:06
 Bài 73: Bài tập thực hành 1 0:18:39
 Bài 74: Bài tập thực hành 2 0:09:10
 Bài 75: Bài tập thực hành 3 0:11:37
 Bài 76: Bài tập thực hành 4 0:12:24
 Bài 77: Bài tập thực hành 5 0:06:28
 Bài 78: Bài tập tự thực hành 0:03:07
 Phần 9: Kiểu dữ liệu cấu trúc
 Bài 79: Thao tác trên kiểu dữ liệu cấu trúc 0:11:47
 Bài 80: Mảng cấu trúc 0:08:30
 Bài 81: Cấu trúc lồng nhau 0:05:04
 Bài 82: Kiểu enum và union 0:08:12
 Bài 83: Bài tập thực hành 1 0:16:11
 Bài 84: Bài tập thực hành 2 0:07:51
 Bài 85: Bài tập thực hành 3 0:13:30
 Bài 86: Bài tập thực hành 4 0:06:22
 Bài 87: Bài tập thực hành 5 0:03:35
 Bài 88: Bài tập tự thực hành 0:06:34
 Phần 10: Xử lý tập tin
 Bài 89: Khái niệm kiểu tập tin 0:19:34
 Bài 90: Các hàm xử lý trên tập tin 0:15:18
 Bài 91: Bài tập thực hành 1 0:19:34
 Bài 92: Bài tập thực hành 2 0:12:52
 Bài 93: Bài tập tự thực hành 0:06:06
 Phần 11: Tối ưu chương trình
 Bài 94: Cải tiến giải thuật 0:09:25
 Bài 95: Tinh chỉnh mã nguồn 0:09:28
 Phần 12: Các bài tập tổng hợp
 Bài 96: Bài tập 1 – Bài tập tổng hợp về mảng một chiều 0:09:30
 Bài 97: Bài tập 2 – Bài tập tổng hợp về ma trận 0:12:37
 Bài 98: Bài tập 3 – Xây dựng chương trình quản lý điểm 0:05:12
 Bài 99: Tổng kết khóa học 0:01:50

Đăng Ký Học Ngay

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.