IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe – đọc)

Cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, bạn sẽ sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành làm bài thi IELTS

Giảng viên: Alpha BooksTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe – đọc), Giảng viên Nguyệt Ca cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0

Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bài học luôn bắt đầu bằng những phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, nằm trong bài học, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học. Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết.

Bạn sẽ học được gì?

  • Cải thiện kĩ năng làm bài thi một cách bài bản nhất
  • Kiến thức nền tảng về các chủ đề trong bài thi IELTS
  • Ứng dụng thực tế trong cuộc sống đã được giảng dạy trong các bài học
  • Tự tin làm bài thi IELTS để đạt tối thiểu 5.0

Đối tượng đào tạo

  • Tất cả đối tượng muốn cải thiện Tiếng Anh
  • Người luyện thi Ielts
  • Tập trung vào đối tượng người đi làm muốn cải thiện Tiếng Anh học thuật của mình
  • Người mới bắt đầu học Tiếng Anh

Nội dung khóa học

 Phần 1: Định dạng bài thi Nghe hiểu
 Bài 1: Giới thiệu định dạng bài thi Nghe hiểu 0:09:45
 Bài 2: Tourism Form completion – Sentence completion (p1) 0:10:39
 Bài 3: Tourism Form completion – Sentence completion (p2) 0:11:27
 Bài 4: People: Note completion – Predicting the answer (P1) 0:06:51
 Bài 5: People: Note completion – Predicting the answer (P2) 0:08:18
 Bài 6: Travel and Transportation: Labelling diagram – Listening for synonyms (P1) 0:05:52
 Bài 7: Travel and Transportation: Labelling diagram – Listening for synonyms (P2) 0:03:25
 Bài 8: Techonology: Table completion – Multiple choice (P1) 0:09:57
 Bài 9: Techonology: Table completion – Multiple choice (P2) 0:08:37
 Bài 10: Animals Understanding agreement – Matching (P1) 0:06:19
 Bài 11: Animals Understanding agreement – Matching (P2) 0:07:54
 Bài 12: Study abroad: Form filling – Table & note completion (P1) 0:07:38
 Bài 13: Study abroad: Form filling – Table & note completion (P2) 0:06:20
 Bài 14: Study abroad: Form filling – Table & note completion (P3) 0:06:07
 Bài 15: Job & career: Flowchart completion 0:14:17
 Bài 16: Medicine & Health: Multiple choice 0:12:47
 Bài 17: Advertisement: Classification 0:14:05
 Bài 18: Family & Society: Matching P1 0:08:36
 Bài 19: Family & Society: Matching P2 0:09:28
 Bài 20: Crime & Punishment: Note completion – Matching P1 0:07:38
 Bài 21: Crime & Punishment: Note completion – Matching P2 0:07:17
 Bài 22: Crime & Punishment: Note completion – Matching P3 0:06:49
 Bài 23: Environment & Population: Matching – Flowchart completion P1 0:10:29
 Bài 24: Environment & Population: Matching – Flowchart completion P2 0:08:59
 Bài 25: Environment & Population: Matching – Flowchart completion P3 0:09:51
 Bài 26: Communication: Multiple choice – Note completion P1 0:03:45
 Bài 27: Communication: Multiple choice – Note completion P2 0:04:49
 Bài 28: Communication: Multiple choice – Note completion P3 0:07:55
 Bài 29: Communication: Multiple choice – Note completion P4 0:05:37
 Bài 30: Communication: Multiple choice – Note completion P5 0:05:41
 Bài 31: Culture & Entertainment: Labelling plans and maps P1 0:08:30
 Bài 32: Culture & Entertainment: Labelling plans and maps P2 0:07:26
 Bài 33: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list – Summary completion P1 0:10:35
 Bài 34: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list – Summary completion P2 0:04:33
 Bài 35: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list – Summary completion P3 0:08:34
 Bài 36: Modern life’s problems: Short answers – Sentence completion P1 0:12:22
 Bài 37: Modern life’s problems: Short answers – Sentence completion P2 0:09:05
 Bài 38: Mind & Intelligence: Summary completion – Multiple choice with more than 1 option P1 0:12:32
 Bài 39: Mind & Intelligence: Summary completion – Multiple choice with more than 1 option P2 0:08:19
 Bài 40: Mind & Intelligence: Summary completion – Multiple choice with more than 1 option P3 0:06:10
 Phần 2: Định dạng bài thi Đọc hiểu
 Bài 41: Giới thiệu định dạng bài thi Đọc hiểu 0:06:32
 Bài 42: Tourism Table completion – Matchin features 0:09:55
 Bài 43: People Flowchart completion – Short answer question 0:10:22
 Bài 44: Travel and Transportation: Labelling diagram – Matching headings 0:09:15
 Bài 45: Techonology Sentence completion – Matching 0:10:51
 Bài 46: Animals Sentence completion – Pick form a list 0:10:38
 Bài 47: Study abroad: Skimming – Prediction – Multiple choice 0:11:35
 Bài 48: Job & career Scanning – Guessing meaning from context – T/F/NG P1 0:07:05
 Bài 49: Job & career Scanning – Guessing meaning from context – T/F/NG P2 0:08:15
 Bài 50: Medicine & Health: Classification – Multiple choice P1 0:07:15
 Bài 51: Medicine & Health: Classification – Multiple choice P2 0:08:12
 Bài 52: Advertisement: Note completon – Matching headings to passages P1 0:08:12
 Bài 53: Advertisement: Note completon – Matching headings to passages P2 0:06:40
 Bài 54: Family & Society: Scanning – Short answer questions P1 0:07:46
 Bài 55: Family & Society: Scanning – Short answer questions P2 0:07:46
 Bài 56: Crime & Punishment: Skimming – Sentence completion – Y/N/NG 0:09:15
 Bài 57: Environment & Population: Sentence completion – Matching headings P1 0:07:21
 Bài 58: Environment & Population: Sentence completion – Matching heading P2 0:07:51
 Bài 59: Happiness: Summary completion – Multiple choice 0:12:08
 Bài 60: Culture & Entertainment: Locating information – Matching information and features P1 0:06:36
 Bài 61: Culture & Entertainment: Locating information – Matching information and features P2 0:07:39
 Bài 62: Producers & Customers: Reading for the main idea – Summary completion P1 0:09:46
 Bài 63: Producers & Customers: Reading for the main idea – Summary completion P2 0:07:29
 Bài 64: Modern life’s problems: Prediction – Guessing meaning from context – Short answers 0:12:25
 Bài 65: Mind & Intelligence: Table completion – Note completion P1 0:08:44
 Bài 66: Mind & Intelligence: Table completion – Note completion P2 0:05:52

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.