JAVA CORE – Lập trình hướng đối tượng từ Zero

JAVA là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến nhất hiện nay, học JAVA CORE bạn sẽ có rất nhiều hướng đi, từ lập trình Mobile app, Java web,Desktop App, Game,..

Giới thiệu khóa học

JAVA là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến nhất hiện nay, học JAVA CORE bạn sẽ có rất nhiều hướng đi, từ lập trình Mobile app, Java web,Desktop App, Game,.. và tất cả đều sử dụng nền tảng của JAVA CORE. Thông qua khóa học Online JAVA CORE – Lập trình hướng đối tượng từ Zero, Với những kiến thức và kinh nghiệm đã có, Giảng viên Lê Quang Đạt sẽ giúp bạn đi từ Zero đến những kiến thức cơ bản và nâng cao, bằng phương pháp giảng dạy khoa học, chuyên nghiệp và ví dụ minh họa thực tế.
Kết thúc khóa học bạn sẽ :
1. Nắm được các khái niệm lập trình  Java cơ bản
2. Nắm được các kiến thức về lập trình hướng đối tượng Java (OOP)
3. Từ kiến thức cở bản JAVA core  bạn có thể tự học các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác như C++/C#,Python,…

Bạn sẽ học được gì

  • Nắm được kiến thức java cơ bản cũng như kiến thức về lập trình hướng đối tượng
  • Có thể viết được các chương trình java cơ bản như các ứng dụng Console App , Desktop App
  • Làm nền tảng để học tiếp các khóa học nâng cao về java ( Java advance, Java web ,Android…)
  • Có thể  xin làm java fresher hoặc  thực tập tại các cty phần mềm

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Giới thiệu Giảng viên 0:02:34
 Bài 2: Giới thiệu khóa học 0:05:46
 Phần 2: Setup môi trường lập trình Java
 Bài 3: Giới thiệu về Java 0:03:13
 Bài 4: Setup JDK & Biến môi trường trong JAVA 0:07:45
 Bài 5: Setup Eclipse & Tạo Workspace 0:10:43
 Bài 6: Viết chương trình Java Hello World và run bằng command line 0:05:15
 Bài 7: Quá trình Biên Dịch và Thông Dịch một chương trình Java 0:03:51
 Bài 8: Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM 0:03:23
 Bài 9: Phân tích cấu trúc chương trình Java Hello World 0:02:58
 Bài 10: Định nghĩa Biến trong Java 0:06:55
 Bài 11: Các loại biến local/instance/static trong Java 0:08:52
 Bài 12: Các kiểu dữ liệu trong Java 0:07:03
 Bài 13: Ép kiểu (Type Casting) trong Java 0:05:01
 Bài 14: Cách ghi chú (Comments) trong Java 0:03:46
 Bài 15: Quy tắc chung đặt tên trong Java 0:06:18
 Bài 16: Toán tử trong Java 0:14:14
 Bài 17: Cách nhập / xuất dữ liệu trong Java 0:02:59
 Bài 18: Cấu trúc điều kiện if, else if và else 0:04:59
 Bài 19: Cấu trúc điều kiện switch case 0:04:24
 Bài 20: Các vòng lặp for/while/do -while trong Java 0:08:06
 Bài 21: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp 0:03:49
 Bài 22: Bài trắc nghiệm 01
 Phần 3: Xử lý chuỗi trong JAVA
 Bài 23: Giới thiệu chuỗi trong Java 0:05:23
 Bài 24: Hàm tính length-Trim-Upper & Lower Case 0:03:56
 Bài 25: Hàm nối chuỗi concat 0:02:26
 Bài 26: Tìm ký tự và chuỗi charAt – indexOf 0:04:05
 Bài 27: Replace trong Java String 0:02:30
 Bài 28: Hàm trả về chuỗi con subString 0:02:43
 Bài 29: So sánh trong String với Equals/compareTo và Tham chiếu 0:07:37
 Bài 30: Phương thức split trong Java String 0:02:18
 Bài 31: Lớp StringBuffer-StringBuilder trong JAVA 0:04:15
 Bài 32: Bài trắc nghiệm 02
 Phần 4: Xử lý mảng trong JAVA
 Bài 33: Giới thiệu về mảng Array 0:04:10
 Bài 34: Duyệt các phần tử Array 0:04:32
 Bài 35: Bài tập tìm kiếm trên mảng 0:07:30
 Bài 36: Bài tập sắp xếp mảng 0:06:33
 Bài 37: Bài trắc nghiệm 03
 Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong Java (OOP)
 Bài 38: Khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) 0:03:55
 Bài 39: Lớp và Đối tượng 0:08:39
 Bài 40: Từ khóa this trong Java 0:07:30
 Bài 41: So sánh Constructor và Method 0:04:43
 Bài 42: Phạm vi truy cập – Access Modifier 0:09:38
 Bài 43: Kiểu tham chiếu và tham trị trong Java 0:03:55
 Bài 44: Package trong java 0:05:49
 Bài 45: Kế thừa (Inheritance) 0:03:56
 Bài 46: Đóng gói (Encapsulation) 0:04:09
 Bài 47: Đa hình (Polymorphism) 0:03:17
 Bài 48: Overloading và Overriding trong Java 0:04:34
 Bài 49: Tính trừu tượng (Abstraction) -Abstract class 0:03:31
 Bài 50: Tính trừu tượng (Abstraction) – Interface 0:13:33
 Bài 51: Từ khóa super trong Java 0:03:33
 Bài 52: Toán tử instanceof trong Java 0:04:50
 Bài 53: Sử dụng static trong Java 0:03:17
 Bài 54: Sử dụng final trong Java 0:02:37
 Bài 55: Bài tập tổng hợp về OOP 0:22:23
 Bài 56: Bài trắc nghiệm 04
 Phần 6: Java Collection framework
 Bài 57: Giới thiệu Java Collection Framework 0:08:07
 Bài 58: Cách duyệt – Sắp xếp phần tử trong Java Collections 0:06:43
 Bài 59: List interface -Cách sử dụng ArrayList class 0:07:37
 Bài 60: So sánh ArrayList với Array 0:05:03
 Bài 61: So sánh ArrayList với LinkedList 0:03:30
 Bài 62: Map Interface – Cách sử dụng HashMap class 0:06:54
 Bài 63: Set Interface – Cách sử dụng HashSet class 0:06:05
 Bài 64: Bài tập quản lý Staff – Part 1 0:08:23
 Bài 65: Bài tập quản lý Staff – Part 2 0:26:20
 Bài 66: Bài trắc nghiệm 05
 Phần 7: Xử lý ngoại lệ – Exception handling, Debugging
 Bài 67: Giới thiệu xử lý ngoại lệ – Exception handling 0:05:36
 Bài 68: Các kiểu của Exception 0:07:16
 Bài 69: Xử lý ngoại lệ – Exception handling 0:07:24
 Bài 70: Debugging chương trình bằng eclipse 0:12:19
 Bài 71: Bài trắc nghiệm 06
 Phần 8: Xử lý đọc- ghi file trong Java
 Bài 72: Giới thiệu về Java IO 0:04:37
 Bài 73: Đọc ghi file sử dụng byte stream và character Stream 0:06:54
 Bài 74: Đọc ghi file sử dụng buffered stream 0:06:25
 Bài 75: Đọc ghi Object vào file 0:06:19
 Bài 76: Bài tập về đọc ghi vào file – xử lý ngoại lệ. 0:27:15
 Bài 77: Bài trắc nghiệm 07
 Phần 9: Những câu hỏi về JAVA Core thường gặp khi đi phỏng vẫn việc.
 Bài 78: Java Interview questions 0:19:00

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.