Kế toán doanh nghiệp cho người mới bắt đầu

Giúp học viên mới bắt đầu vào ngành kế toán nắm được kiến thức cơ bản và thành thạo nhanh chóng các kỹ năng.

Giảng viên: Nguyễn Lê Hoàng


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Kế toán là ngành nghề luôn cần thiết trong xã hội, có vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp.

Những kiến thức và kỹ năng nào cần có cho người mới bắt đầu làm kế toán?

Khóa học Kế toán doanh nghiệp cho người mới bắt đầu của giảng viên Nguyễn Lê Hoàng sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này.

Đây là khóa học kế toán cơ bản cho những người mới bắt đầu vào nghề kế toán hoặc học đã lâu và nay đã quên. Nếu bạn là người mới hoàn toàn thì bạn nên học khóa học “Nguyên lý kế toán” trước, sau đó mới học được khóa này. Khóa học này được xây dựng dựa trên nền tảng được viết bởi trường Học Viện Tài Chính và kết hợp với kiến thực thực tế của giảng viên để phong phú hơn cho khóa học. Đảm bảo đầy đủ kiến thức căn bản của kế toán. Giúp người học có được cái nhìn ban đầu một cách dễ hiểu về kế toán trong doanh nghiệp.
Khóa học đi sâu vào từng phần hành kế toán trong doanh nghiệp. Từ kế toán vốn bằng tiền đến Kế toán hàng tồn kho, Kế toán TSCĐ, Kế toán tiền lương, Kế toán phải thu, phải trả, Kế toán giá thành, Kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh, Kế toán vốn chủ sở hữu…vv

Sau khi tham gia khóa học, bạn sẽ nắm được cách hạch toán kế toán các phần hành kế toán trong doanh nghiệp; hiểu bản chất hạch toán các nghiệp vụ kế toán từ đơn giản đến phức tạp; kiến thức có được tương đương, thậm chí là vượt so với sinh viên kế toán học trong trường; có được kiến thức nền tảng tốt để chuẩn bị cho các khóa học kế toán tiếp theo.

Đăng ký ngay khóa học tại Unica.vn để nhanh chóng trở thành kế toán chuyên nghiệp chỉ sau một khóa học ngắn hạn.


Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ nắm được cách hạch toán kế toán các phần hành kế toán trong doanh nghiệp.
  • Hiểu bản chất hạch toán các nghiệp vụ kế toán từ đơn giản đến phức tạp.
  • Kiến thức có được tương đương, thậm chí là vượt so với sinh viên kế toán học trong trường.
  • Có được kiến thức nền tảng tốt để chuẩn bị cho các khóa học kế toán tiếp theo.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu và quy định chung
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:05:53
 Bài 2: Học theo chế độ kế toán nào 0:03:12
 Phần 2: Kế toán thuế giá trị gia tăng cơ bản
 Bài 3: Thuế giá trị gia tăng là gì? 0:06:06
 Bài 4: Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp 0:11:44
 Bài 5: Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ – Phần 1 0:09:13
 Bài 6: Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ – Phần 2 0:09:49
 Bài 7: Khấu trừ thuế GTGT và tài khoản kế toán sử dụng 0:15:51
 Phần 3: Kế toán vốn bằng tiền
 Bài 8: Khái quát và nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền 0:11:55
 Bài 9: Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng đối với kế toán tiền 0:07:55
 Bài 10: Nội dung kết cấu tài khoản Tiền mặt 0:09:35
 Bài 11: Các nghiệp vụ Thu tiền mặt – Phần 1 0:11:01
 Bài 12: Các nghiệp vụ Thu tiền mặt – Phần 2 0:08:57
 Bài 13: Các nghiệp vụ chi tiền mặt 0:09:58
 Bài 14: Các nghiệp vụ Tiền gửi ngân hàng 0:06:10
 Bài 15: Kế toán tiền đang chuyển 0:08:30
 Phần 4: Kế toán các khoản phải thu
 Bài 16: Nhiệm vụ kế toán các khoản phải thu 0:13:24
 Bài 17: Tài khoản và chứng từ sử dụng – Kế toán phải thu 0:08:08
 Bài 18: Kế toán công nợ phải thu khách hàng 0:12:13
 Bài 19: Kế toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0:11:02
 Bài 20: Các nghiệp vụ phát sinh tăng thuế GTGT đầu vào 0:12:20
 Bài 21: Các nghiệp vụ phát sinh giảm thuế GTGT đầu vào 0:07:47
 Bài 22: Kế toán phải thu khác – Phần 1 0:05:35
 Bài 23: Kế toán phải thu khác – Phần 2 0:10:59
 Bài 24: Kế toán phải thu khác – Phần 3 0:05:28
 Bài 25: Kế toán tạm ứng 0:09:58
 Phần 5: Kế toán hàng tồn kho
 Bài 26: Nhiệm vụ kế toán các hàng tồn kho 0:09:51
 Bài 27: Hàng tồn kho gồm những gì 0:07:54
 Bài 28: Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho 0:13:21
 Bài 29: Nguyên tắc xác định trị giá nhập kho vật tư 0:09:14
 Bài 30: Phương pháp tính giá xuất kho – Phần 1 0:06:35
 Bài 31: Phương pháp tính giá xuất kho – Phần 2 0:08:58
 Bài 32: Phương pháp tính giá xuất kho – Phần 3 0:08:16
 Bài 33: Phương pháp tính giá xuất kho – Phần 4 0:11:47
 Bài 34: Bài tập tính đơn giá bình quân cuối kỳ 0:13:46
 Bài 35: Bài tập tính đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập 0:10:56
 Bài 36: Bài tập tính đơn giá nhập trước xuất trước 0:14:10
 Bài 37: Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 0:11:08
 Bài 38: Chứng từ, sổ sách kế toán hàng tồn kho 0:11:11
 Bài 39: Kế toán hàng đang đi đường – Phần 1 0:10:25
 Bài 40: Kế toán hàng đang đi đường – Phần 2 0:09:00
 Bài 41: Kế toán nguyên vật liệu – Phần 1 0:12:59
 Bài 42: Kế toán nguyên vật liệu – Phần 2 0:10:04
 Bài 43: Kế toán nguyên vật liệu – Phần 3 0:08:08
 Bài 44: Kế toán nguyên vật liệu – Phần 4 0:06:47
 Bài 45: Kế toán nguyên vật liệu – Phần 5 0:12:46
 Bài 46: Kế toán nguyên vật liệu – Phần 6 0:09:13
 Bài 47: Kế toán nguyên vật liệu – Phần 7 0:07:52
 Bài 48: Kế toán công cụ dụng cụ – Phần 1 0:07:51
 Bài 49: Kế toán công cụ dụng cụ – Phần 2 0:13:18
 Bài 50: Kế toán hàng hóa – Phần 1 0:11:18
 Bài 51: Kế toán hàng hóa – Phần 2 0:10:37
 Bài 52: Kế toán hàng hóa – Phần 3 0:09:42
 Bài 53: Kế toán hàng hóa – Phần 4 0:12:34
 Bài 54: Kế toán hàng hóa – Phần 5 0:09:03
 Bài 55: Kế toán hàng gửi bán 0:14:06
 Phần 6: Kế toán tài sản cố định và tài sản dài hạn khác
 Bài 56: Quy định chung về tài sản cố định 0:10:24
 Bài 57: TSCĐ hữu hình và tiêu chuẩn ghi nhận 0:09:43
 Bài 58: Nguyên giá TSCĐ hữu hình 0:12:17
 Bài 59: Lưu ý về ghi nhận nguyên giá TSCĐ hữu hình 0:09:45
 Bài 60: Nội dung kết cấu TSCĐ hữu hình 0:08:01
 Bài 61: Kế toán tăng TSCĐ hữu hình – Phần 1 0:11:01
 Bài 62: Kế toán tăng TSCĐ hữu hình – Phần 2 0:08:46
 Bài 63: Kế toán GIẢM TSCĐ hữu hình – Phần 1 0:15:06
 Bài 64: Kế toán GIẢM TSCĐ hữu hình – Phần 2 0:08:49
 Bài 65: Kế toán hoạt động thuê tài sản 0:09:20
 Bài 66: Tìm hiểu về hao mòn và khấu hao TSCĐ 0:11:33
 Bài 67: Xác định thời gian khấu hao TSCĐ 0:11:24
 Bài 68: Nguyên tắc khấu hao TSCĐ 0:06:09
 Bài 69: Phương pháp khấu hao TSCĐ – Phần 1 0:11:26
 Bài 70: Phương pháp khấu hao TSCĐ – Phần 2 0:08:18
 Bài 71: Phương pháp khấu hao TSCĐ – Phần 3 0:18:08
 Bài 72: Phương pháp khấu hao TSCĐ – Phần 4 0:07:27
 Bài 73: Hạch toán khấu hao TSCĐ – Phần 1 0:12:46
 Bài 74: Hạch toán khấu hao TSCĐ – Phần 2 0:10:26
 Bài 75: Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ – Phần 1 0:13:02
 Bài 76: Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ – Phần 2 0:12:05
 Bài 77: Kế toán chi phí trả trước – Phần 1 0:12:39
 Bài 78: Kế toán chi phí trả trước – Phần 2 0:12:33
 Phần 7: Kế toán các khoản Nợ phải trả
 Bài 79: Nguyên tắc kế toán Nợ phải trả 0:11:44
 Bài 80: Kế toán phải trả người bán – Phần 1 0:07:42
 Bài 81: Kế toán phải trả người bán – Phần 2 0:14:27
 Bài 82: Kế toán thuế và các khoản phải nộp NSNN 0:08:48
 Bài 83: Kế toán thuế GTGT phải nộp 0:15:42
 Bài 84: Kế toán thuế TNDN – Phần 1 0:12:21
 Bài 85: Kế toán thuế TNDN – Phần 2 0:06:57
 Bài 86: Kế toán các loại thuế khác 0:05:54
 Bài 87: Kế toán chi phí phải trả – Phần 1 0:14:19
 Bài 88: Kế toán chi phí phải trả – Phần 2 0:09:29
 Bài 89: Kế toán chi phí phải trả – Phần 3 0:11:19
 Bài 90: Kế toán vay và Nợ thuê tài chính – Phần 1 0:10:52
 Bài 91: Kế toán vay và Nợ thuê tài chính – Phần 2 0:05:47
 Phần 8: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 Bài 92: Tìm hiểu về kế toán tiền lương 0:12:12
 Bài 93: Các khoản trích theo lương – Phần 1 0:09:54
 Bài 94: Các khoản trích theo lương – Phần 2 0:07:14
 Bài 95: Nhiệm vụ kế toán tiền lương 0:14:23
 Bài 96: Hạch toán kế toán phải trả người lao động – Phần 1 0:06:06
 Bài 97: Hạch toán kế toán phải trả người lao động – Phần 2 0:15:41
 Bài 98: Hạch toán kế toán phải trả người lao động – Phần 3 0:10:47
 Bài 99: Hạch toán kế toán các khoản trích theo lương 0:10:20
 Phần 9: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
 Bài 100: Khái quát kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 0:11:22
 Bài 101: Phân loại chi phí trong doanh nghiệp 0:08:26
 Bài 102: Phân bổ chi phí chung trong sản xuất 0:18:15
 Bài 103: Đối tượng tập hợp chi phí 0:05:21
 Bài 104: Giá thành sản phẩm và các loại giá thành 0:15:24
 Bài 105: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ – Phần 1 0:10:16
 Bài 106: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ – Phần 2 0:12:40
 Bài 107: Phương pháp tính giá thành Giản đơn 0:17:10
 Bài 108: Phương pháp tính giá thành Hệ số 0:11:44
 Bài 109: Bài tập tính giá thành phương pháp hệ số 0:08:58
 Bài 110: Phương pháp tính giá thành Tỷ lệ 0:08:06
 Bài 111: Bài tập tính giá thành phương pháp tỷ lệ 0:22:13
 Bài 112: Tài khoản sử dụng trong kế toán giá thành 0:07:33
 Bài 113: Kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 0:13:51
 Bài 114: Kế toán chi phí Nhân công trực tiếp 0:12:56
 Bài 115: Kế toán chi phí Sản xuất chung 0:10:27
 Bài 116: Nguyên tắc kế toán chi phí SXKD dở dang 0:10:32
 Bài 117: Hạch toán kế toán chi phí SXKD dở dang 0:11:47
 Bài 118: Sơ đồ chữ T về hạch toán chi phí SXKD dở dang 0:09:49
 Bài 119: Kế toán giá thành trong DN xây lắp – Phần 1 0:07:57
 Bài 120: Kế toán giá thành trong DN xây lắp – Phần 2 0:12:18
 Bài 121: Kế toán giá thành trong DN xây lắp – Phần 3 0:07:57
 Bài 122: Kế toán giá thành trong DN lớn – DN nhỏ và vừa 0:17:08
 Phần 10: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
 Bài 123: Khái quát kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 0:09:56
 Bài 124: Kế toán thành phẩm 0:10:49
 Bài 125: Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 0:19:12
 Bài 126: Điều kiện ghi nhận doanh thu 0:11:16
 Bài 127: Kế toán doanh thu và doanh thu chưa thực hiện 0:15:02
 Bài 128: Hạch toán kế toán doanh thu 0:14:21
 Bài 129: Hạch toán kế toán giá vốn hàng bán 0:16:32
 Bài 130: Kế toán tiêu thụ trực tiếp 0:09:39
 Bài 131: Kế toán bán hàng đại lý hưởng chênh lệch 0:11:10
 Bài 132: Kế toán bán hàng đại lý hưởng hoa hồng 0:12:01
 Bài 133: Kế toán hoạt động gia công 0:11:24
 Bài 134: Ghi nhận doanh thu trong kế toán xây dựng 0:11:13
 Bài 135: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 0:11:22
 Bài 136: Kế toán chi phí bán hàng – Phần 1 0:08:50
 Bài 137: Kế toán chi phí bán hàng – Phần 2 0:15:29
 Bài 138: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 0:13:42
 Bài 139: Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác 0:11:48
 Bài 140: Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp – Phần 1 0:20:53
 Bài 141: Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp – Phần 2 0:10:24
 Bài 142: Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Phần 1 0:11:38
 Bài 143: Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Phần 2 0:13:58
 Phần 11: Kế toán vốn chủ sở hữu
 Bài 144: Nguyên tắc và tài khoản sử dụng Kế toán vốn chủ sở hữu 0:09:02
 Bài 145: Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu – Phần 1 0:08:47
 Bài 146: Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu – Phần 2 0:07:05
 Bài 147: Kế toán lợi nhuận chưa phân phối – Phần 1 0:08:00
 Bài 148: Kế toán lợi nhuận chưa phân phối – Phần 2 0:15:48
 Phần 12: Báo cáo tài chính và tổng kết
 Bài 149: Tìm hiểu về báo cáo tài chính 0:14:27
 Bài 150: Tổng kết khóa học 0:12:21

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.