Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm

Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.

Giảng viên: Phan Đắc Hoan


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm tại Unica.vn

Khóa học sẽ hướng dẫn chi tiết:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

Hướng dẫn học viên cách hạc toán tài chính thu chi, vật tư, nhân công, thuế, quản lý.

Hướng dẫn tạo hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cả 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp.

Cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo được link số liệu tự động giúp học viên lập nhanh và chính xác.

Hướng dẫn công tác kiểm kê đối chiếu khi kết thúc năm tài chính, hướng dẫn in ấn lưu trữ chứng từ theo quy định.

Cùng nhiều nội dung khác trong khóa học!

Bạn sẽ học được gì

  • Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.
  • Thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
  • Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  • Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Kiến thức chung
 Bài 1: Cài đặt phần mềm 0:03:04
 Bài 2: Quy trình tập hợp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 0:07:54
 Phần 2: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thông tư 200/2014/TT-BTC
 Bài 3: Nhận vốn góp tạo dòng tiền để phục vụ sản xuất 0:07:28
 Bài 4: Hạch toán mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 0:17:16
 Bài 5: Hạch toán chi phí vận chuyển vào giá nguyên vật liệu nhập kho 0:09:44
 Bài 6: Hạch toán mua tài sản cố định phục vụ sản xuất 0:18:23
 Bài 7: Hạch toán mua công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất 0:10:52
 Bài 8: Hạch toán mua công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất – khai báo tăng hàng loạt 0:09:27
 Bài 9: Tuyển dụng công nhân sản xuất và khai báo công nhân bộ phận sản sản xuất 0:10:20
 Bài 10: Khai báo thành phẩm sản xuất, định mức và đối tượng tập hợp chi phí 0:09:47
 Bài 11: Hạch toán xuất nguyên vật liệu vào sản xuất theo lệnh sản xuất và không có lệnh sản xuất 0:09:37
 Bài 12: Hạch toán các chi phí phát sinh mua ngoài phục vụ sản xuất sản phẩm 0:05:50
 Bài 13: Phân bổ chi phí khâu hao TSCĐ và Chi phí trả trước cho bộ phận sản xuất 0:06:15
 Bài 14: Tính trị giá nguyên vật liệu xuất vào sản xuất sản phẩm 0:03:43
 Bài 15: Phân bổ chi phí tiền lương trực tiếp cho sản xuất và tạo lập bảng chấm công tự động 0:16:14
 Bài 16: Nhập kho số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ 0:03:31
 Bài 17: Chọn kỳ tính giá thành, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 0:16:10
 Bài 18: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo hợp đồng, đơn hàng, công trình 0:16:15
 Phần 3: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thông tư 133
 Bài 19: Tạo dữ liệu chế độ Kế toán theo TT 133/2016/TT-BTC 0:05:22
 Bài 20: Điểm giống và khác biệt khi hạch toán và khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo TT 133 0:07:10
 Bài 21: Hạch toán xuất nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm 0:05:17
 Bài 22: Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho sản xuất 0:04:13
 Bài 23: Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất – khác biệt khi khai báo tăng chi phí 0:03:45
 Bài 24: Hạch toán mua tài sản cố định – khác biệt khai báo khấu hao 0:02:41
 Bài 25: Phân bổ chi phí công cụ đồ dùng vào sản xuất sản phẩm 0:01:58
 Bài 26: Phân bổ chi phí khau hao TSCĐ vào cho sản xuất sản phẩm 0:01:40
 Bài 27: Tính tiền lương và phân bổ chi phí tiền lương tự động cho bộ phận sản xuất 0:03:00
 Bài 28: Tính trị giá nguyên vật liệu xuất cho sản xuất sản phẩm 0:02:40
 Bài 29: Nhập kho sản phẩm hoàn thành trong kỳ 0:01:22
 Bài 30: Đánh giá sản phẩm dở dang, xác định kỳ tính giá thành, và lập bảng tính giá thành sản phẩm 0:08:37
 Bài 31: Tập hợp chi phí và tính giá thành theo hợp đồng, công trình 0:02:01
 Phần 4: Tổng kết và lưu ý
 Bài 32: Sao lưu phục hồi dữ liệu kế toán 0:02:54
 Bài 33: Đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm 0:02:45

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.