Kế toán thuế Excel

Trở thành một người kế toán thực thụ với khóa học Kế toán thuế Excel.

Giảng viên: Phan Đắc HoanTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học Kế toán thuế Excel tại Unica.vn.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gồm chứng từ gốc và chứng từ kế toán bổ sung giúp học viên có một cách nhìn đúng về chứng từ.

Hướng dẫn học viên cách luân chuyển chứng từ bắt đầu từ việc tiếp nhận chứng từ đến kiểm tra kiểm soát, ghi sổ, lập báo cáo tài chính, in ấn lưu trữ chứng từ.

Hướng dẫn tạo hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cả 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp.

Cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo được link số liệu tự động giúp học viên lập nhanh và chính xác.

Hướng dẫn công tác kiểm kê đối chiếu khi kết thúc năm tài chính, hướng dẫn in ấn lưu trữ chứng từ theo quy định.

Cùng nhiều nội dung khác trong khóa học!


Bạn sẽ học được gì

  • Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.
  • Thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
  • Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  • Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Kiến thức chung
 Bài 1: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Excel 0:11:53
 Bài 2: Hướng dẫn bộ chứng từ để học viên thực hành hiệu quả 0:02:39
 Bài 3: Chia sẻ công việc của Kế toán từ khi được cấp ĐKKD đến nộp báo cáo tài chính 0:08:32
 Bài 4: Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ vào phần mềm 0:17:30
 Phần 2: Kế toán vốn bằng tiền
 Bài 5: Hạch toán góp vốn bằng tiền mặt 0:05:58
 Bài 6: Hạch toán góp vốn bằng chuyển khoản 0:04:09
 Bài 7: Góp vốn bằng tài sản cố định 0:11:32
 Bài 8: Tạm ứng tiền cho nhân viên 0:04:31
 Bài 9: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng 0:03:59
 Bài 10: Ứng trước tiền cho người bán 0:06:04
 Bài 11: Rút tiền ngân hàng về quỹ tiền mặt 0:03:00
 Bài 12: Nhận trước tiền của khách hàng 0:03:41
 Bài 13: Chứng từ, định khoản, hạch toán tiền tiếp khách 0:08:05
 Bài 14: Chứng từ hạch toán tiền văn phòng phẩm 0:10:24
 Bài 15: Chứng từ định khoản hạch toán tiền điện sáng 0:06:14
 Bài 16: Chứng từ, định khoản, hạch toán tiền vận chuyển 0:07:40
 Bài 17: Chứng từ, định khoản, hạch toán tiền thưởng, phúc lợi 0:07:32
 Bài 18: Thanh toán tiền công tác phí, phòng nghỉ 0:06:11
 Bài 19: Bộ chứng từ, Định khoản, hạch toán tiền vé máy bay 0:07:06
 Bài 20: Chứng từ, hạch toán tiền du lịch, nghỉ mát 0:06:10
 Bài 21: Thanh toán tiền mua công cụ dụng cụ giá trị nhỏ 0:04:59
 Bài 22: Nộp phạt hành chính, định khoản, hạch toán 0:02:44
 Bài 23: Thanh toán tiền lãi tiền gửi và phí quản lý tài khoản 0:04:14
 Phần 3: Kế toán mua hàng hóa dịch vụ
 Bài 24: Chứng từ mua hàng đã thanh toán, định khoản, hạch toán 0:12:33
 Bài 25: Mua hàng chưa thanh toán 0:06:28
 Bài 26: Mua hàng đối trừ tiền ứng trước 0:04:53
 Bài 27: Mua dịch vụ chưa thanh toán 0:03:47
 Phần 4: Kế toán bán hàng và thanh toán
 Bài 28: Bán hàng thu bằng tiền mặt và tiền gửi 0:09:48
 Bài 29: Bán hàng chưa thu tiền 0:04:55
 Bài 30: Thu tiền bán hàng 0:02:41
 Bài 31: Thanh toán cho nhà cung cấp 0:03:31
 Bài 32: Tính và hạch toán chi phí hoa hồng bán hàng 0:05:49
 Phần 5: Kế toán tài sản cố định và chi phí trả trước
 Bài 33: Chứng từ, định khoản, ghi sổ Tài sản cố dịnh và Khấu hao 0:07:04
 Bài 34: Chứng từ hạch toán công cụ dụng cụ và phân bổ chi phí trả trước 0:10:13
 Bài 35: Giới thiệu quy trình mua sắm tài sản cố định 0:02:06
 Phần 6: Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm
 Bài 36: Chứng từ, định khoản, ghi sổ chi phí tiền lương và các khoản bảo hiểm 0:13:39
 Bài 37: Hạch toán nộp tiền bảo hiểm 0:03:21
 Phần 7: Kế toán tiền vay và các khoản khác
 Bài 38: Chứng từ hạch toán khoản vay 0:05:46
 Bài 39: Tính và hạch toán chi phí lãi vay, khấu trừ thuế từ đầu tư vốn 0:04:28
 Bài 40: Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân 0:01:37
 Bài 41: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 0:03:46
 Phần 8: Kê khai thuế
 Bài 42: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT 0:09:49
 Bài 43: Hướng dẫn lập Báo cáo sử dụng hóa đơn 0:05:29
 Phần 9: Các bút toán cuối kỳ, kết chuyển lập báo cáo tài chính, in chứng từ sổ sách
 Bài 44: Tính trị giá xuất kho xác định giá vốn hàng bán 0:02:42
 Bài 45: Tính phân bổ và hạch toán chi phí công cụ dụng cụ 0:02:37
 Bài 46: Tính phân bổ và hạch toán chi phí khấu hao 0:05:29
 Bài 47: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh 0:10:02
 Bài 48: Hướng dẫn tính chi phí thuế TNDN hiện hành TK 821 0:10:19
 Bài 49: Hạch toán chi phí thuế và kết chuyển kết quả kinh doanh 0:06:04
 Bài 50: Thực hành lập Bảng cân đối kế toán 0:18:08
 Bài 51: Thực hành lập Báo cáo kết quả kinh doanh 0:07:57
 Bài 52: Thực hành lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 0:17:36
 Bài 53: Thực hành lập Thuyết minh Báo cáo tài chính 0:12:34
 Bài 54: Hướng dẫn in chứng từ sổ sách bảng biểu kế toán 0:07:35
 Bài 55: Soát xét nhanh một số khoản mục và chia sẻ một số công việc khi khóa sổ Lập Báo cáo tài chính 0:08:45

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.