Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Thành thạo lập trình Backend. Tự thiết kế phần mềm quản lý cho riêng mình, quản lý contact, quản lý công việc, quản lý hàng.Tìm Hiểu Thêm

Bạn sẽ học được gì

  • Thành thạo lập trình Backend cho website
  • Ứng dụng PHP/Mysql theo mô hình MVC
  • Là cách tư duy lập trình theo hướng Model – View – Controller <~~ đây là vấn đề rất quan trọng trong lập trình hiện đại
  • Tự làm một số phần mềm quản lý cho riêng mình, quản lý contact, quản lý công việc, quản lý hàng.

Giới thiệu khóa học

Điểm khác biệt của khóa học này so với các khóa học online khác cùng chủ đề lập trình PHP là gì vậy ?

Khác người trình bày bạn ạ. Mình nghĩ cũng ảnh hưởng một phần đó, mỗi người một cách trình bày và tiếp cận khác nhau, sẽ hợp với từng người khác nhau, hi vọng bạn và mình “tương thích”. Hơn nữa mình tự tin ở phần là rất chi tiết, mình nghĩ là không ai nói chi tiết như thế bạn ạ, để đảm bảo là bạn hiểu tận ngóc ngách và bản chất của vấn đề. Einestern đã nói là nếu bạn không thể giải thích cho một đứa trẻ hiểu thì bạn cũng chẳng hiểu rõ vấn đề. Bạn thử học nhé.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Cài đặt công cụ lập trình
 Bài 1: Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC 0:07:26
 Bài 2: Cài đặt code editor 0:10:50
 Bài 3: Cài đặt plugin MVC cho code editor 0:08:27
 Phần 2: Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC
 Bài 4: Cài đặt server ảo và chạy file php đầu tiên 0:05:51
 Bài 5: Cài đặt kiến trúc MVC 0:08:49
 Phần 3: Ứng dụng MVC đầu tiên
 Bài 6: Lý thuyết về kiến trúc MVC 0:16:23
 Bài 7: Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên 0:14:45
 Bài 8: Cách truyền dữ liệu từ controller vào trong view thế nào 0:13:19
 Phần 4: Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối
 Bài 9: Lý thuyết về Mysql 0:08:49
 Bài 10: Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào 0:09:41
 Bài 11: Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu 0:12:03
 Phần 5: Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql
 Bài 12: Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử 0:09:34
 Bài 13: Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC 0:10:32
 Bài 14: Controller nhận dữ liệu từ view thế nào 0:12:01
 Bài 15: Xử lý tầng dữ liệu 0:13:19
 Bài 16: Tóm tắt kiến thức 0:11:39
 Phần 6: Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng
 Bài 17: Lý thuyết về mảng 0:11:17
 Bài 18: Kĩ thuật tạo và duyệt mảng 0:16:48
 Phần 7: Bài toán kinh điển – Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP-Mysql
 Bài 19: Khởi tạo controller showData 0:07:12
 Bài 20: Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View 0:11:41
 Bài 21: Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu 0:05:33
 Bài 22: Xóa dữ liệu trong mysql 0:17:14
 Bài 23: Sử dụng hàm require 0:05:12
 Bài 24: Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC 0:10:09
 Bài 25: Nhận dữ liệu từ controller thế nào 0:07:47
 Bài 26: Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu 0:14:06
 Phần 8: Học PHP Mysql qua bài số 2 – quản lý nhân sự
 Bài 27: Giới thiệu project số 2 – lập trình backend cho website quản lý nhân sự 0:07:03
 Bài 28: Phân tích cơ sở dữ liệu 0:05:29
 Phần 9: Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4
 Bài 29: Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình 0:07:45
 Bài 30: Thiết kế nhanh phần frontend 0:11:01
 Phần 10: Lập trình chức năng thêm dữ liệu
 Bài 31: Chuyển phần frontend vào view 0:04:49
 Bài 32: Tạo View thêm dữ liệu 0:13:04
 Bài 33: Dùng controller lấy dữ liệu từ view 0:07:20
 Bài 34: Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong php 0:12:16
 Bài 35: Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend 0:13:22
 Phần 11: Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu
 Bài 36: Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller 0:13:25
 Bài 37: Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql 0:05:57
 Bài 38: Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên 0:06:20
 Bài 39: Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL 0:07:24
 Bài 40: ĐIều hướng và lấy dữ liệu từ mysql 0:08:44
 Bài 41: Nhận dữ liệu trong view 0:06:24
 Bài 42: Viết hàm controller xử lý việc sửa ảnh và upload ảnh 0:13:16
 Bài 43: Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự 0:10:24
 Bài 44: Xóa dữ liệu bằng id 0:06:11
 Phần 12: Viết jquery cho Frontend load dữ liệu mà ko cần load lại trang
 Bài 45: Giới thiệu jquery ajax 0:08:33
 Bài 46: Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web 0:12:06
 Bài 47: Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện 0:13:14
 Bài 48: Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang 0:17:30
 Bài 49: Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự 0:03:32
 Phần 13: Kiểu dữ liệu hiện đại – JSON
 Bài 50: Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại 0:05:30
 Bài 51: Cài đặt project và môi trường code 0:06:45
 Bài 52: Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng 0:09:19
 Phần 14: Hiểu bản chất của json thông qua làm một web hoàn chỉnh
 Bài 53: Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ 0:10:36
 Bài 54: Đưa dữ liệu json vào mysql 0:07:30
 Bài 55: Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json 0:11:47
 Bài 56: Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào 0:13:25
 Bài 57: Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json 0:12:23
 Bài 58: Thao tác thêm dữ liệu json thế nào 0:13:59
 Bài 59: Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json 0:05:20
 Bài 60: Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào 0:08:37
 Bài 61: Các thao tác xử lý xử dữ liệu json 0:14:02
 Phần 15: Đưa Json vào lập trình backend
 Bài 62: Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend 0:08:44
 Bài 63: Phân tích dữ liệu theo hướng json 0:08:49
 Phần 16: Chức năng thêm mởi slide ảnh dùng Json
 Bài 64: Setup project 0:04:26
 Bài 65: Tạo view thêm mới dữ liệu 0:12:37
 Bài 66: Thêm dữ liệu bằng model và controller 0:16:58
 Bài 67: Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide 0:13:21
 Phần 17: Hoàn thiện Backend cho phần slide
 Bài 68: Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt 0:05:49
 Bài 69: Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide 0:11:09
 Bài 70: Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller 0:06:24
 Bài 71: Xử lý logic cho phần upload hàng loạt 0:15:09
 Bài 72: Hoàn thiện backend cho phần slide 0:07:00
 Phần 18: Hoàn thiện Frontend cho phần slide
 Bài 73: Setup phần dữ liệu và phần frontend 0:10:24
 Bài 74: Hoàn thiện kết nối frontend và backend 0:13:21
 Phần 19: Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao
 Bài 75: Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao 0:13:40

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.