Lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL

Học và làm Lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1.

Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular

Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql

Điểm khác biệt của khóa học là nội dung đầy đủ, thực hành chi tiết, cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể

hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js

Bạn sẽ học được gì?

  • Làm chủ kiến thức lập trình backend với Angular js.
  • Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
  • Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
  • Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay

Đối tượng đào tạo

  • Sinh viên, những bạn học lập trình frontend đã biết sơ lược về html/css muốn tiếp cận lập trình backend kết hợp Angular js 1.0
  • Những bạn đi ứng tuyển cần bổ sung kiến thức lập trình backend với Angular js.
  • Nhà tuyển dụng của công ty lập trình web hiện nay
  • Những ai mong muốn kiến thức nền trước khi học qua khóa HTML/CSS/Boostrap 4, khóa lập trình Backend bằng PHP hoặc kiến thức tương đương

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu angular js 0:11:52
 Phần 2: Cài đặt cơ bản
 Bài 2: Cài đặt code editor 0:10:47
 Bài 3: Cài đặt plugin 0:08:26
 Phần 3: Chạy ứng dụng angular đầu tiên
 Bài 4: Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên 0:09:29
 Bài 5: Sử dụng file template 0:07:13
 Bài 6: Khái niệm và sử dụng ng-model 0:10:28
 Bài 7: Sử dụng ng-model với select 0:05:47
 Bài 8: Sử dụng ng-model với radio button 0:04:49
 Bài 9: Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản 0:12:11
 Bài 10: ng-show và ng-init 0:08:53
 Phần 4: Thực hành với Scope và Controller trong Angular js
 Bài 11: Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành 0:12:09
 Bài 12: Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope 0:08:10
 Phần 5: Học Angular js qua bài tập thực hành
 Bài 13: Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành – phần html 0:06:44
 Bài 14: Viết phần logic của ứng dụng 0:05:16
 Bài 15: Hoàn thiện ứng dụng 0:02:53
 Bài 16: Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng 0:05:32
 Bài 17: Sử dụng vòng lặp ng-repeat 0:09:45
 Phần 6: Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular js
 Bài 18: Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code 0:07:41
 Bài 19: Xử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web app 0:08:54
 Bài 20: Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat 0:10:26
 Phần 7: Tổng kết ứng dụng và giới thiệu phương pháp xử lý dữ liệu
 Bài 21: Tổng kết kiến thức 0:07:48
 Bài 22: Làm thật 0:05:41
 Phần 8: Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js
 Bài 23: Tạo cơ sở dữ liệu 0:04:14
 Bài 24: Viết API lấy dữ liệu cho angular 0:08:15
 Phần 9: Kết nối Angular js với Mysql qua API
 Bài 25: Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động 0:08:35
 Bài 26: Kết nối angular với Mysql qua API 0:07:32
 Phần 10: Hoàn thiện ứng dụng Angular js – Mysql đầu tiên
 Bài 27: Viết API sử dữ liệu 0:09:14
 Bài 28: Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql 0:15:25
 Phần 11: Tích hợp Angular Material
 Bài 29: Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo 0:08:43
 Bài 30: Tích hợp angular material vào view 0:05:36
 Phần 12: Giới thiệu phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route
 Bài 31: Lọc dữ liệu trong angular 0:09:26
 Bài 32: Cách viết nhiều controller trong một web 0:06:42
 Bài 33: Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành 0:10:07
 Phần 13: Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http
 Bài 34: Kiến thức cơ bản về Route 0:09:29
 Bài 35: Sử dụng HTML5 mode trong angular 0:03:42
 Bài 36: Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http 0:09:11
 Bài 37: Phun dữ liệu ra single-page web app 0:10:09
 Phần 14: Giơi thiệu project Single-page web app số 2
 Bài 38: Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu 0:04:26
 Bài 39: Bố cục và sắp xếp file cho project 0:09:18
 Phần 15: Phần route và phân tích dữ liệu
 Bài 40: Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project 0:05:37
 Bài 41: Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web 0:02:26
 Bài 42: Phân tích cơ sở dữ liệu 0:06:59
 Phần 16: Làm quen với phương pháp lập trình backend bằng Angular
 Bài 43: Thêm dữ liệu 0:05:11
 Bài 44: Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend 0:07:30
 Bài 45: Giao tiếp dữ liệu bằng API 0:04:26
 Bài 46: Tạo view 0:05:51
 Bài 47: Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API 0:07:26
 Bài 48: Đẩy dữ liệu ra bằng Angular 0:12:43
 Bài 49: Sửa dữ liệu bằng Angular 0:05:13
 Bài 50: Viết API lưu dữ liệu 0:08:52
 Bài 51: Lưu dữ liệu bằng Angular 0:10:04
 Bài 52: Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about 0:06:59
 Phần 17: Xử lý các phần giao diện trang contact và trang liên hệ
 Bài 53: Viết controller đưa dữ liệu ra frontend 0:11:21
 Bài 54: Sửa lỗi router phổ biến trong angular 0:07:12
 Bài 55: Xử lý dữ liệu trang contact 0:05:43
 Bài 56: Xử lý dữ liệu trang tin tức 0:08:58
 Phần 18: Tổng kết phần 1 Angular
 Bài 57: Tổng kết phần 1 0:05:06
 Phần 19: Học sử dụng thư viện angular cho lập trình backend
 Bài 58: Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular 0:06:40
 Phần 20: Ba bước cơ bản để sử dụng một thư viện
 Bài 59: Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular 0:13:53
 Bài 60: Bước số 2 trong sử dụng thư viện – kiểm soát dữ liệu trả về 0:07:58
 Bài 61: Bước số 3 trong sử dụng thử viện – Kết nối cơ sở dữ liệu 0:14:19
 Phần 21: Sử dụng thư viện ui select
 Bài 62: Thư viện ui select với multiple select 0:07:26
 Bài 63: Bước số 2 lấy dữ liệu trả về 0:10:38
 Bài 64: Bước số 3 – Kết nối cơ sở dữ liệu 0:10:39
 Phần 22: Hàm xử lý phần form trong angular
 Bài 65: Kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu 0:09:41
 Bài 66: Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular 0:14:51
 Bài 67: Kiểm tra việc submit của người dùng 0:07:42
 Bài 68: Hàm setPristine cho form 0:08:11
 Bài 69: Tổng kết phần form trong Angular 0:04:13
 Phần 23: Project backend sử dụng angular giới thiệu và cài đặt cơ bản
 Bài 70: Cài đặt cơ bản dữ liệu – API – Angular 0:08:06
 Phần 24: Cách sử dụng template admin khi làm backend
 Bài 71: Cách sử dụng template admin khi làm backend 0:13:37
 Bài 72: Dựng template cơ bản 0:07:50
 Phần 25: Tạo route cho các chức năng sử dụng template
 Bài 73: Dựng Routing cơ bản 0:12:27
 Bài 74: Tạo 2 route adduser và userlist 0:11:18
 Phần 26: Chức năng thêm mới người dùng
 Bài 75: Tạo form thêm người dùng bằng template 0:07:23
 Bài 76: Viết API thêm người dùng 0:09:48
 Bài 77: Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope 0:08:25
 Bài 78: Chuyển dữ liệu cho API 0:02:27
 Bài 79: Đặt phím tắt cho angular post 0:04:21
 Phần 27: Chức năng đăng nhập
 Bài 80: Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular 0:12:23
 Bài 81: Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template 0:13:26
 Bài 82: Qui trình logic của chức năng đăng nhập 0:05:17
 Bài 83: Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API 0:09:23
 Bài 84: Viết Api xử lý dữ liệu 0:11:51
 Bài 85: Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống 0:12:08
 Phần 28: Xử lý chuyển hướng và đăng xuất
 Bài 86: Xử lý chuyển hướng trong Angular 0:10:26
 Bài 87: Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form 0:10:26
 Bài 88: Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular 0:07:09
 Bài 89: Đăng xuất 0:06:28
 Bài 90: Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng 0:02:12
 Bài 91: API – Phần dữ liệu 0:03:47
 Phần 29: Chức năng xem danh sách dữ liệu phần cơ bản
 Bài 92: Angular – Phần dữ liệu 0:04:16
 Phần 30: Tích hợp template admin
 Bài 93: Tạo giao diện từ template admin 0:05:54
 Bài 94: Đưa dữ liệu ra template 0:07:53
 Phần 31: Tích hợp các chức năng trên cùng một page
 Bài 95: Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit 0:09:33
 Bài 96: Logic của phần sửa dữ liệu 0:03:09
 Bài 97: Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API 0:04:56
 Bài 98: Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API 0:11:52
 Bài 99: Tích hợp notification cho giao dịch thành công 0:04:16
 Bài 100: Tổng kết khóa học 0:07:45

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.