Lập trình Java trong 4 tuần

Bí quyết học ngôn ngữ lập trình java – Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong javaTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh và được sử dụng đông đảo trong phát triển phần mềm, các trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động, ngôn ngữ lập trình Java đã và đang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Đến với khóa học này “Lập trình Java trong 4 tuần” bạn sẽ được tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp….), cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java, cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android, có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu,…

Bạn sẽ học được gì?

  • Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
  • Khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng
  • Có thể lập trình cơ sở dữ liệu
  • Viết phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java

Đối tượng đào tạo

  • Bất cứ ai muốn học lập trình Java
  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về java
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
 Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java 0:08:43
 Bài 2: Các công cụ lập trình với Java 0:04:02
 Bài 3: Cài đặt JDK 0:09:53
 Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java 0:07:52
 Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line 0:10:41
 Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse 0:24:52
 Phần 2: Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java
 Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình 0:12:34
 Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java 0:09:59
 Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java 0:10:02
 Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java 0:09:15
 Bài 11: Khai báo biến trong Java 0:10:58
 Bài 12: Các phép toán trong Java 0:26:25
 Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner 0:09:48
 Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi 0:15:09
 Bài 15: Cấu trúc switch 0:16:50
 Bài 16: Vòng lặp while 0:12:39
 Bài 17: Vòng lặp do..while 0:09:15
 Bài 18: Vòng lặp for 0:14:27
 Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp 0:10:06
 Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2 0:11:05
 Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học 0:08:58
 Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học 0:28:03
 Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1 0:03:51
 Phần 3: Xử lý lỗi trong Java
 Bài 24: Khái niệm về biệt lệ 0:16:03
 Bài 25: Cách sử dụng try … catch 0:13:21
 Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally 0:05:06
 Bài 27: Ý nghĩa của throw 0:05:11
 Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug 0:16:19
 Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android
 Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số 0:10:17
 Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng 0:18:02
 Bài 31: Thư viện toán học 0:08:35
 Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên 0:19:06
 Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi 0:16:31
 Phần 5: Xử lý chuỗi trong Java
 Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java 0:08:52
 Bài 35: Hàm tìm chuỗi 0:15:34
 Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi 0:06:13
 Bài 37: Hàm đổi chuỗi 0:06:23
 Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa 0:10:01
 Bài 39: Hàm so sánh chuỗi 0:07:42
 Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi 0:07:39
 Bài 41: Cách tách chuỗi 0:08:49
 Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa – thường 0:08:21
 Bài 43: Bài tập rèn luyện 4-Tách lấy tên bài hát 0:07:29
 Bài 44: Bài tập rèn luyện 5 0:13:12
 Bài 45: Bài tập rèn luyện 6 0:12:31
 Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2 0:03:38
 Phần 6: Xử lý mảng trong Java
 Bài 47: Khái niệm về mảng 0:05:13
 Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng 0:09:40
 Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng 0:15:37
 Bài 50: Tìm kiếm trên mảng 0:15:56
 Bài 51: Sắp xếp mảng 0:13:11
 Bài 52: Các hạn chế của mảng 0:13:47
 Bài 53: Bài tập rèn luyện 7 0:23:33
 Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3 0:04:23
 Phần 7: Xử lý Collection trong Java
 Bài 55: Lý do sử dụng collection 0:03:39
 Bài 56: Cách sử dụng ArrayList 0:18:49
 Bài 57: Cách sử dụng HashMap 0:17:13
 Bài 58: Bài tập rèn luyện 8 0:17:17
 Bài 59: Bài tập rèn luyện 9 0:17:40
 Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4 0:02:34
 Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java
 Bài 61: Các khái niệm về OOP 0:18:59
 Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp 0:37:56
 Bài 63: Các loại phương thức 0:13:48
 Bài 64: Overloading method 0:28:07
 Bài 65: Tham chiếu this 0:10:33
 Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động 0:17:43
 Bài 67: các thành phần static 0:10:00
 Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa 0:06:33
 Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class 0:20:39
 Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface 0:11:34
 Bài 71: Overriding Method 0:10:24
 Bài 72: Tính đa hình 0:17:41
 Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn 0:13:07
 Bài 74: Sử dụng enum trong Java 0:13:42
 Bài 75: Bài tập rèn luyện 10 0:13:44
 Bài 76: Bài tập rèn luyện 11 0:21:24
 Bài 77: Bài tập rèn luyện 12 0:14:39
 Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5 0:05:13
 Phần 9: Xử lý tập tin trong Java
 Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin 0:05:05
 Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile 0:18:45
 Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File 0:16:13
 Bài 82: Bài tập rèn luyện 13 0:24:45
 Bài 83: Bài tập rèn luyện 14 0:14:11
 Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6 0:03:57
 Phần 10: Xử lý đa tiến trình trong Java
 Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động 0:06:30
 Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread 0:08:03
 Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable 0:08:32
 Bài 88: Bài tập rèn luyện 15 0:03:40
 Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện 0:03:42
 Phần 11: Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần
 Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học 0:26:53

Đăng Ký Học Ngay

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.