Lập trình Kotlin toàn tập

Khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin, phát triển được trên phần mềm java,Native,Web cực đơn giản sau khi học xong khóa nàyTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Ngày 17 tháng 5 năm 2017), Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.

Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin:

Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android

Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,…

Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện….)

Bạn sẽ học được gì?

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
  • Có khả năng tiếp cận lập trình Android
  • Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản
  • Tạo ứng dụng android nhanh chóng

Đối tượng đào tạo

  • Bất cứ ai muốn học lập trình Kotlin
  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về Kotlin
  • Bất cứ ai đã từng biết ngôn ngữ lập trình Java
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin
 Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin 0:07:00
 Bài 2: Cài đặt JDK 0:08:23
 Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin 0:07:21
 Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education 0:06:50
 Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin 0:09:39
 Phần 2: Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin
 Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin 0:09:41
 Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin 0:10:49
 Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin 0:15:36
 Bài 9: Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin 0:09:06
 Bài 10: Các toán tử quan trọng trong Kotlin 0:29:46
 Bài 11: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin 0:09:02
 Bài 12: Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản 0:04:32
 Bài 13: Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin 0:14:18
 Bài 14: Cấu trúc when trong Kotlin – Phần 1 0:10:03
 Bài 15: Cấu trúc when trong Kotlin – Phần 2 0:14:11
 Bài 16: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Closed range 0:06:39
 Bài 17: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Half-open range 0:04:23
 Bài 18: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Step 0:06:21
 Bài 19: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Downto 0:07:56
 Bài 20: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Iterator 0:08:03
 Bài 21: Vòng lặp while trong Kotlin 0:09:45
 Bài 22: Vòng lặp do while trong Kotlin 0:07:10
 Bài 23: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp 0:09:39
 Bài 24: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2 0:09:23
 Bài 25: Bài tập rèn luyện-Giải toán học 0:06:58
 Bài 26: Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học 0:20:26
 Bài 27: Danh Sách các bài tập tự rèn luyện 0:02:47
 Phần 3: Cấu trúc điều khiển và vòng lặp
 Bài 28: Khái niệm về biệt lệ 0:08:28
 Bài 29: Cách sử dụng biểu thức try…catch trong Kotlin 0:11:14
 Bài 30: Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug 0:07:51
 Bài 31: Thư viện xử lý dữ liệu số 0:11:33
 Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android
 Bài 32: Thư viện xử lý ngày tháng 0:14:01
 Bài 33: Thư viện toán học 0:08:49
 Bài 34: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên 0:15:05
 Bài 35: Thư viện xử lý chuỗi 0:06:41
 Phần 5: Xử lý chuỗi trong Kotlin
 Bài 36: Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin 0:05:55
 Bài 37: Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin 0:08:19
 Bài 38: Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin 0:05:23
 Bài 39: Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin 0:05:07
 Bài 40: Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin 0:04:25
 Bài 41: Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin 0:07:21
 Bài 42: Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin 0:05:55
 Bài 43: Các Cách tách chuỗi trong Kotlin 0:04:53
 Bài 44: Hàm đổi chữ Hoa – thường trong Kotlin 0:04:42
 Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát 0:09:29
 Bài 46: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome 0:07:25
 Bài 47: Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi 0:08:38
 Bài 48: Các Bài tập tự rèn luyện 0:03:02
 Phần 6: Xử lý Mảng và Collections trong Kotlin
 Bài 49: Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin 0:19:58
 Bài 50: Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin 0:10:15
 Bài 51: Xử lý Collections trong Kotlin 0:19:00
 Bài 52: Bài tập rèn luyện – Mảng 0:13:16
 Bài 53: Bài tập rèn luyện – Collections 0:16:01
 Bài 54: Bài tập tự rèn luyện – Mảng 0:02:53
 Bài 55: Bài tập tự rèn luyện – Collections 0:06:45
 Phần 7: Lớp và đối tượng trong Kotlin
 Bài 56: Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng 0:15:04
 Bài 57: Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor 0:12:38
 Bài 58: Quy tắc Khai báo các thuộc tính 0:09:46
 Bài 59: Quy tắc Khai báo các getter-setter 0:11:53
 Bài 60: Quy tắc Khai báo các phương thức 0:10:10
 Bài 61: Các loại phương thức 0:08:26
 Bài 62: Tham chiếu this 0:08:42
 Bài 63: Kỹ thuật Overloading 0:15:21
 Bài 64: Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin 0:14:03
 Phần 8: Kế thừa trong Kotlin
 Bài 65: Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa 0:07:04
 Bài 66: Kỹ thuật kế thừa từ class 0:27:23
 Bài 67: Kỹ thuật kế thừa từ interface 0:17:09
 Bài 68: Overriding Method 0:12:16
 Bài 69: Tính đa hình 0:19:47
 Phần 9: Các loại Lớp đặc biệt trong Kotlin
 Bài 70: Data Classes 0:09:25
 Bài 71: Nested Classes 0:10:37
 Bài 72: Inner Classes 0:08:23
 Bài 73: Enum Classes 0:16:34
 Bài 74: Extensions Method trong Kotlin 0:21:18
 Phần 10: Các bài tập rèn luyện phần Hướng đối tượng (phần 8-9-10)
 Bài 75: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên 0:12:33
 Bài 76: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên 0:20:59
 Bài 77: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person 0:15:39
 Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 0:05:35
 Phần 11: Xử lý tập tin trong Kotlin
 Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin 0:06:10
 Bài 80: Xử lý Text File trong Kotlin 0:36:46
 Bài 81: Xử lý Serialize File trong Kotlin 0:36:46
 Bài 82: Xử lý XML File trong Kotlin 0:42:07
 Bài 83: Xử lý JSon trong Kotlin 0:22:25
 Bài 84: Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm 0:25:16
 Bài 85: Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank 0:17:41
 Bài 86: Bài tập tự rèn luyện xử lý text file 0:03:03
 Bài 87: Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize file 0:03:25
 Bài 88: Bài tập tự rèn luyện xử lý XML file 0:04:13
 Bài 89: Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon file 0:06:47
 Phần 12: Thiết kế giao diện trong Kotlin
 Bài 90: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện 0:14:56
 Bài 91: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc 1 0:22:56
 Bài 92: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm 0:28:46
 Bài 93: Bài tập rèn luyện – giao diện – Quản lý phòng ban 0:02:53
 Bài 94: Kết xuất Executable cho Kotlin 0:10:41
 Phần 13: Tổng hợp
 Bài 95: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học 1:00:00

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.