Lập trình LinQ toàn tập

Sử dụng lập trình LinQ một cách thành thạo nhất – Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn muốn học lập trình C#?

Bạn tốn quá nhiều thời gian cho việc học lập trình?

Bạn đang gặp khó khăn trong việc thao tác xử lý, chuỗi mảng, thiết kế giao diện?

Khóa học “Lập trình LinQ toàn tập” sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
 • Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
 • Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL
 • Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
 • Sử dụng Extension method
 • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Xử lý chuỗi, mảng, collections
 • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
 • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
 • Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
 • Triển khai được mô hình đa tầng
 • Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Bạn sẽ học được gì?

 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
 • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
 • Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL
 • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
 • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Đối tượng đào tạo

 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng
 • Những ai đã học toàn tập ngôn ngữ lập trình C# và lập trình Winform 10 ứng dụng
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# – LinQ
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về LINQ
 Bài 1: Giới thiệu về LINQ 0:06:19
 Bài 2: Hệ sinh thái của LINQ 0:08:03
 Bài 3: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017 0:26:43
 Phần 2: Các kỹ thuật xử lý trong LINQ
 Bài 4: Generics 0:26:13
 Bài 5: Implicitly Typed Variables 0:13:09
 Bài 6: Object Initializers 0:08:45
 Bài 7: Anonymous Types 0:13:07
 Bài 8: Extension Methods 0:27:25
 Bài 9: Delegate 0:28:41
 Bài 10: Lambda Expressions 0:13:59
 Bài 11: Các loại Cú pháp trong LinQ 0:10:37
 Bài 12: Deferred execution và lazy loading 0:11:37
 Bài 13: Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ 0:16:31
 Phần 3: Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ
 Bài 14: Foreach 0:18:53
 Bài 15: Exists 0:16:33
 Bài 16: Find 0:16:38
 Bài 17: FindAll 0:18:03
 Bài 18: FindIndex 0:21:01
 Bài 19: FindLast 0:18:49
 Bài 20: FindLastIndex 0:15:31
 Bài 21: RemoveAll 0:15:17
 Bài 22: TrueForAll 0:18:28
 Phần 4: Các hàm lọc và phân trang trong LinQ
 Bài 23: Select 0:13:40
 Bài 24: Where 0:11:59
 Bài 25: OrderBy/OrderByDescending 0:22:28
 Bài 26: OfType 0:17:21
 Bài 27: All 0:07:36
 Bài 28: Any 0:11:40
 Bài 29: Max, Min 0:06:09
 Bài 30: FirstOrDefault 0:13:29
 Bài 31: Skip 0:08:46
 Bài 32: Skipwhile 0:11:41
 Bài 33: Take 0:21:19
 Bài 34: TakeWhile 0:07:10
 Bài 35: ToArray 0:04:32
 Bài 36: ToDictionary 0:07:53
 Bài 37: ToList 0:06:37
 Bài 38: Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm 0:53:38
 Phần 5: Giới thiệu LinQ to SQL
 Bài 39: LinQ to SQL là gì 0:07:41
 Bài 40: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server 0:38:32
 Bài 41: Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 0:16:08
 Phần 6: Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL
 Bài 42: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax 0:11:21
 Bài 43: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax 0:09:03
 Bài 44: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax 0:10:33
 Bài 45: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax 0:10:51
 Bài 46: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax 0:15:07
 Bài 47: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax 0:12:32
 Bài 48: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax 0:07:52
 Bài 49: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax 0:06:29
 Bài 50: Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax 0:14:05
 Bài 51: Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax 0:10:46
 Bài 52: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax 0:13:50
 Bài 53: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax 0:20:34
 Phần 7: Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL
 Bài 54: Cách lưu mới một Danh mục 0:14:24
 Bài 55: Cách lưu mới một Sản phẩm 0:19:50
 Bài 56: Cách lưu mới nhiều Sản phẩm 0:18:53
 Bài 57: Cập nhật Sản phẩm 0:14:25
 Bài 58: Cập nhật Danh mục 0:11:46
 Bài 59: Xóa một Sản phẩm 0:10:24
 Bài 60: Xóa một Danh mục 0:11:45
 Bài 61: Xóa nhiều Sản phẩm 0:12:08
 Phần 8: Sử dụng Store Procedure
 Bài 62: Triệu gọi Store Procedure – Lấy chi tiết sản phẩm 0:16:52
 Bài 63: Triệu gọi Store Procedure – Lấy toàn bộ sản phẩm 0:07:54
 Bài 64: Triệu gọi Store Procedure – Thêm sản phẩm 0:14:51
 Bài 65: Triệu gọi Store Procedure – Cập nhật giá 0:16:26
 Bài 66: Triệu gọi Store Procedure – Xóa Sản phẩm 0:10:17
 Bài 67: Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ 0:20:33
 Bài 68: Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn 0:10:02
 Phần 9: Các bài tập rèn luyện
 Bài 69: Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm 0:47:09
 Bài 70: Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách 1:03:52
 Bài 71: Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện 0:02:31

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.