Ngữ pháp Tiếng Anh toàn diện

Khóa học này có đầy đủ cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh dành cho bạn.
Giảng viên: Nguyệt Ca

Bạn sẽ học được gì

 • Tăng vốn từ vựng và củng cố lại ngữ pháp
 • Hoàn thiện kỹ năng nghe-nói-đọc-viết tiếng anh
 • Có cái nhìn tổng thể, hệ thống về ngữ pháp tiếng Anh.
 • Thành thạo các nội dung ngữ pháp tiếng Anh

Giới thiệu khóa học

Bạn là học sinh sắp thi đại học?

Bạn muốn học ngữ pháp Tiếng Anh từ đầu mà không biết bắt đầu từ đâu?

Bạn cần củng cố lại cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh?

Hãy tham gia ngay khóa học Ngữ pháp Tiếng Anh toàn diện của giảng viên Nguyệt Ca để:

 • Củng cố lại toàn bộ cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh
 • Các từ loại trong tiếng Anh và vai trò của mỗi loại từ.
 • Động từ và các vấn đề liên quan đến động từ (VD: thời, thể, thức của động từ, …)
 • Danh từ và các vấn đề liên quan đến danh từ (phân loại danh từ, cách dùng các từ chỉ khối lượng, số lượng với danh từ, mạo từ, vv…)
 • Tính từ và các vấn đề liên quan đến tính từ (vị trí của tính từ, dạng so sánh của tính từ, vv…)
 • Phân loại trạng từ và cách dùng mỗi loại.
 • Các cấu trúc câu cơ bản.

Đừng lo lắng nếu bạn bị mất gốc,  khóa học này sẽ giúp bạn bổ sung đầy đủ và toàn diện về Ngữ pháp tiếng Anh.

Nội dung khóa học

 Phần 1: TỪ LOẠI
 Bài 1: Các loại từ loại – Phần 1 0:11:34
 Bài 2: Các loại từ loại – Phần 2 0:09:36
 Bài 3: Các loại từ loại – Phần 3 0:08:59
 Bài 4: Các loại từ loại – Phần 4 0:07:43
 Bài 5: Các loại từ loại – Phần 5 0:09:04
 Bài 6: Tiền tố tính từ 0:07:34
 Bài 7: Tiền tố động từ – Phần 1 0:07:55
 Bài 8: Tiền tố động từ – Phần 2 0:09:06
 Bài 9: Tiền tố động từ – Phần 3 0:09:59
 Bài 10: Hậu tố danh từ – Phần 1 0:09:43
 Bài 11: Hậu tố danh từ – Phần 2 0:10:00
 Bài 12: Hậu tố tính từ 0:10:30
 Bài 13: Hậu tố động từ 0:05:28
 Bài 14: Luyện tập về tiền tố và hậu tố – Phần 1 0:08:55
 Bài 15: Luyện tập về tiền tố và hậu tố – Phần 2 0:07:41
 Bài 16: Luyện tập về tiền tố và hậu tối – Phần 3 0:05:50
 Bài 17: Từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa – Phần 1 0:08:39
 Bài 18: Từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa – Phần 2 0:08:48
 Phần 2: SỰ KẾT HỢP TỪ
 Bài 19: Tổng quan về collocations – Phần 1 0:10:29
 Bài 20: Tổng quan về collocations – Phần 2 0:11:25
 Bài 21: Collocations thường gặp – Phần 1 0:08:31
 Bài 22: Collocations thường gặp – Phần 2 0:07:21
 Bài 23: Collocations thường gặp – Phần 3 0:13:47
 Bài 24: Collocations thường gặp – Phần 4 0:05:40
 Bài 25: Collocations thường gặp – Phần 5 0:05:40
 Phần 3: DANH TỪ – ĐẠI TỪ =- MẠO TỪ
 Bài 26: Danh từ – Phần 1 0:08:13
 Bài 27: Danh từ (phần 2) – Cách kết hợp các danh từ ghép 0:11:00
 Bài 28: Danh từ (phần 3) – Danh từ số ít và số nhiều 0:10:27
 Bài 29: Danh từ (phần 4) – Danh từ có 2 hình thức số nhiều 0:10:10
 Bài 30: Danh từ (phần 5) – Danh từ đếm được và không đếm được 0:09:10
 Bài 31: Danh từ (phần 6) – Sự giống và khác nhau danh từ đếm được và không đếm được 0:08:07
 Bài 32: Danh từ (phần 7) – Danh từ không đếm được 0:08:38
 Bài 33: Sở hữu cách – Phần 1 0:06:39
 Bài 34: Sở hữu cách – Phần 2 0:06:19
 Bài 35: Quantifiers 0:09:20
 Bài 36: Đại từ (phần 1) – Đại từ nhân xưng 0:07:16
 Bài 37: Đại từ (phần 2) – Đại từ vô nhân xưng 0:08:21
 Bài 38: Đại từ (phần 3) – Đại từ phản thân 0:08:29
 Bài 39: Đại từ (phần 4) – Đại từ chỉ định 0:07:18
 Bài 40: Đại từ (phần 5) – Đại từ chỉ nghi vấn 0:08:30
 Bài 41: Mạo từ (phần 1) – a/an 0:07:26
 Bài 42: Mạo từ (phần 2) – Cách dùng a/an 0:06:22
 Bài 43: Mạo từ (phần 3) – The 0:09:26
 Bài 44: Mạo từ (phần 4) – Cách dùng “the” 0:10:01
 Bài 45: Mạo từ (phần 5) – Không dùng mạo từ 0:09:31
 Phần 4: TÍNH TỪ – TRẠNG TỰ – CẤU TRÚC SO SÁNH
 Bài 46: Tính từ – Phần 1 0:18:04
 Bài 47: Tính từ – Phần 2 0:11:31
 Bài 48: Trạng từ – Phần 1 0:11:41
 Bài 49: Trạng từ – Phần 2 0:11:50
 Bài 50: Trạng từ – Phần 3 0:12:23
 Bài 51: Trạng từ – Phần 4 0:10:56
 Bài 52: So sánh bằng 0:09:15
 Bài 53: So sánh hơn/kém 0:14:36
 Bài 54: So sánh nhất – Phần 1 0:07:11
 Bài 55: So sánh nhất – Phần 2 0:08:03
 Bài 56: So sánh nâng cao – Phần 1 0:05:55
 Bài 57: So sánh nâng cao – Phần 2 0:08:01
 Phần 5: ĐỘNG TỪ
 Bài 58: Động từ (phần 1) 0:08:41
 Bài 59: Động từ (phần 2) – Trợ động từ 1 0:07:20
 Bài 60: Động từ (phần 3) – Trợ động từ 2 0:06:53
 Bài 61: Động từ (phần 4) – Nội và Ngoại động từ 1 0:06:28
 Bài 62: Động từ (phần 5) – Nội và Ngoại động từ 2 0:05:19
 Bài 63: Động từ (phần 6) – Nhóm động từ liên kết – Phần 1 0:05:48
 Bài 64: Động từ (phần 7) – Nhóm động từ liên kết – Phần 2 0:07:10
 Bài 65: Động từ (phần 8) – Nhóm động từ liên kết – Phần 3 0:08:02
 Bài 66: Động từ khuyết thiếu – Phần 1 0:07:07
 Bài 67: Động từ khuyết thiếu – Phần 2 0:08:48
 Bài 68: Động từ khuyết thiếu – Phần 3 0:11:14
 Bài 69: Động từ khuyết thiếu – Phần 4 0:11:14
 Bài 70: Động từ khuyết thiếu – Phần 5 0:08:58
 Bài 71: Động từ khuyết thiếu – Phần 6 0:07:27
 Bài 72: Thì hiện tại (phần 1) – Cách chia động từ thì hiện tại (Hiện tại đơn) – Phần 1 0:09:17
 Bài 73: Thì hiện tại (phần 1) – Cách chia động từ thì hiện tại (Hiện tại đơn) – Phần 2 0:09:48
 Bài 74: Thì hiện tại (phần 1) – Cách chia động từ thì hiện tại (Hiện tại tiếp diễn) – Phần 1 0:09:12
 Bài 75: Thì hiện tại (phần 1) – Cách chia động từ thì hiện tại (Hiện tại tiếp diễn) – Phần 2 0:09:26
 Bài 76: Thì hiện tại (phần 2) Cách chia động từ thì hiện tại (Hiện tại hoàn thành) 0:09:11
 Bài 77: Thì hiện tại (phần 2) Cách chia động từ thì hiện tại (hiện tại hoàn thành tiếp diễn) 0:06:59
 Bài 78: Thì hiện tại (phần 3) – Thể bị động hiện tại tương ứng – Phần 1 0:06:11
 Bài 79: Thì hiện tại (phần 3) – Thể bị động hiện tại tương ứng – Phần 2 0:07:43
 Bài 80: Thì quá khứ (phần 1) – Cách chia động từ thì quá khứ (quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn) – Phần 1 0:08:26
 Bài 81: Thì quá khứ (phần 1) – Cách chia động từ thì quá khứ (quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn) – Phần 2 0:08:30
 Bài 82: Thì quá khứ (phần 1) – Cách chia động từ thì quá khứ (quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn) – Phần 3 0:06:25
 Bài 83: Thì quá khứ (Phần 2) Cách chia động từ thì quá khứ (quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn) 0:08:02
 Bài 84: Thì quá khứ – Thể bị động quá khứ tương ứng 0:06:10
 Bài 85: Thì tương lai (phần 1) – Cách chia động từ thì tương lai (tương lai đơn, tương lai tiếp diễn) – Phần 1 0:08:36
 Bài 86: Thì tương lai (phần 1) – Cách chia động từ thì tương lai (tương lai đơn, tương lai tiếp diễn) – Phần 2 0:06:59
 Bài 87: Thì tương lai (Phần 2) – Cách chia động từ thì tương lai (tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn) – Phần 1 0:07:45
 Bài 88: Thì tương lai (Phần 3) – Thể bị động tương lai tương ứng 0:04:13
 Bài 89: Thì tương lai (Phần 4) Express future: be going to, be about to, with present simple 0:08:43
 Bài 90: So sánh những thì dễ gây nhầm lẫn – Phần 1 0:08:42
 Bài 91: So sánh những thì dễ gây nhầm lẫn – Phần 2 0:11:24
 Bài 92: So sánh những thì dễ gây nhầm lẫn – Phần 3 0:10:20
 Bài 93: Các dạng bị động đặc biệt – Phần 1 0:10:14
 Bài 94: Các dạng bị động đặc biệt – Phần 2 0:09:53
 Bài 95: Các dạng bị động đặc biệt – Phần 3 0:04:57
 Bài 96: Các dạng bị động đặc biệt – Phần 4 0:09:58
 Bài 97: Bare Infinitive – Động từ nguyên thể không có “to” 0:08:22
 Bài 98: To infinitive – Động từ nguyên thể có “to” – Phần 1 0:08:48
 Bài 99: To infinitive – Động từ nguyên thể có “to” – Phần 2 0:09:28
 Bài 100: Gerunds – V-ing – Phần 1 0:06:29
 Bài 101: Gerunds – V-ing – Phần 2 0:05:25
 Bài 102: Gerunds – V-ing – Phần 3 0:08:20
 Bài 103: Infinitive or Gerund? 0:12:36
 Phần 6: GIỚI TỪ
 Bài 104: Giới từ – Phần 1 0:10:12
 Bài 105: Giới từ – Phần 2 0:06:14
 Bài 106: Giới từ đi cùng với tính từ hoặc phân từ II (phần 1) 0:09:03
 Bài 107: Giới từ đi cùng với tính từ hoặc phân từ II (phần 2) 0:08:53
 Bài 108: Giới từ đi cùng với tính từ hoặc phân từ II (phần 3 ) 0:09:24
 Bài 109: Giới từ đi cùng với tính từ hoặc phân từ II (phần 4) 0:09:35
 Bài 110: Giới từ đi cùng với tính từ hoặc phân từ II (phần 5) 0:09:50
 Bài 111: Giới từ đi cùng với tính từ hoặc phân từ II (phần 6) 0:08:44
 Bài 112: Giới từ đi cùng với tính từ hoặc phân từ II (phần 7) 0:10:13
 Bài 113: Động từ đi liền với giới từ (phần 1) 0:08:33
 Bài 114: Động từ đi liền với giới từ (phần 2) 0:09:32
 Bài 115: Động từ đi liền với giới từ (phần 3) 0:09:51
 Bài 116: Động từ đi liền với giới từ (phần 4) 0:09:04
 Bài 117: Động từ đi liền với giới từ (phần 5) 0:08:42
 Bài 118: Động từ đi liền với giới từ (phần 6) 0:06:43
 Bài 119: Động từ đi liền với giới từ (phần 7) 0:08:40
 Phần 7: TỪ NỐI
 Bài 120: Định nghĩa (Liên từ, trạng từ liên kết, giới từ nối) – Phần 1 0:06:39
 Bài 121: Định nghĩa (Liên từ, trạng từ liên kết, giới từ nối) – Phần 2 0:06:15
 Bài 122: Phân loại – Phần 1 0:08:02
 Bài 123: Phân loại – Phần 2 0:12:07
 Phần 8: MỆNH ĐỀ VÀ CÂU
 Bài 124: Mệnh đề danh ngữ – Phần 1 0:07:09
 Bài 125: Mệnh đề danh ngữ – Phần 2 0:09:20
 Bài 126: Mệnh đề trạng ngữ – Phần 1 0:07:27
 Bài 127: Mệnh đề trạng ngữ – Phần 2 0:08:57
 Bài 128: Mệnh đề trạng ngữ – Phần 3 0:07:34
 Bài 129: Mệnh đề trạng ngữ – Phần 4 0:08:50
 Bài 130: Mệnh đề quan hệ/mệnh đề tính ngữ – Phần 1 0:08:30
 Bài 131: Mệnh đề quan hệ/mệnh đề tính ngữ – Phần 2 0:06:57
 Bài 132: Mệnh đề quan hệ/mệnh đề tính ngữ – Phần 3 0:07:43
 Bài 133: Mệnh đề quan hệ/mệnh đề tính ngữ – Phần 4 0:06:44
 Bài 134: Mệnh đề quan hệ/mệnh đề tính ngữ – Phần 5 0:07:13
 Bài 135: Mệnh đề quan hệ/mệnh đề tính ngữ – Phần 6 0:06:43
 Bài 136: Câu gián tiếp (phần 1) 0:09:17
 Bài 137: Câu gián tiếp (phần 2) 0:06:01
 Bài 138: Câu gián tiếp (phần 3) 0:09:54
 Bài 139: Câu gián tiếp (phần 4) 0:10:41
 Bài 140: Câu gián tiếp (phần 5) 0:14:05
 Bài 141: Câu điều kiện – Phần 1 0:09:26
 Bài 142: Câu điều kiện – Phần 2 0:07:20
 Bài 143: Câu giao tiếp – Phần 1 0:08:57
 Bài 144: Câu giao tiếp – Phần 2 0:06:22
 Bài 145: Các cấu trúc khác (câu chẻ, câu hỏi đuôi, …) – Phần 1 0:08:09
 Bài 146: Các cấu trúc khác (câu chẻ, câu hỏi đuôi, …) – Phần 2 0:06:18
 Phần 9: SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ
 Bài 147: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ – động từ (phần 1) 0:07:52
 Bài 148: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ – động từ (phần 2) 0:07:14
 Bài 149: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ – động từ (phần 3) 0:09:37
 Bài 150: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ – động từ (phần 4) 0:08:11
 Bài 151: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ – động từ (phần 5) 0:07:56
 Phần 10: SỰ KẾT HỢP TỪ TỰ NHIÊN NÂNG CAO
 Bài 152: Sự kết hợp từ tự nhiên nâng cao (phần 1) 0:08:46
 Bài 153: Sự kết hợp từ tự nhiên nâng cao (phần 2) 0:08:53
 Bài 154: Sự kết hợp từ tự nhiên nâng cao (phần 3) 0:07:17
 Bài 155: Sự kết hợp từ tự nhiên nâng cao (phần 4) 0:06:25
 Phần 11: Thành ngữ
 Bài 156: Thành ngữ – Phần 1 0:08:26
 Bài 157: Thành ngữ – Phần 2 0:07:14
 Phần 12: CỤM ĐỘNG TỪ
 Bài 158: Cụm động từ (phần 1) 0:13:40
 Bài 159: Cụm động từ (phần 2) 0:15:52
 Bài 160: Cụm động từ (phần 3) 0:17:44
 Bài 161: Cụm động từ (phần 4) 0:20:00
 Bài 162: Cụm động từ (phần 5) 0:15:50
 Bài 163: Cụm động từ (phần 6) 0:08:21
 Bài 164: Cụm động từ (phần 7) 0:07:17
 Bài 165: Cụm động từ (phần 8) 0:08:49
 Bài 166: Cụm động từ (Phần 9) 0:07:46
 Bài 167: Cụm động từ (Phần 10) 0:08:02
 Bài 168: Cụm động từ (Phần 11) 0:06:32
 Phần 13: KIẾN THỨC KHÁC
 Bài 169: Câu giả định dùng với would rather, câu giả định dùng với Động từ, Tính từ, Danh từ – Phần 1 0:09:08
 Bài 170: Câu giả định dùng với would rather, câu giả định dùng với Động từ, Tính từ, Danh từ – Phần 2 0:09:48
 Bài 171: wish, if only, as if/ as though, it’s time…- Phần 1 0:08:44
 Bài 172: wish, if only, as if/ as though, it’s time…- Phần 2 0:05:47
 Phần 14: Câu đảo ngữ
 Bài 173: Câu đảo ngữ (phần 1) 0:11:56
 Bài 174: Câu đảo ngữ (phần 2) 0:10:09
 Bài 175: Câu đảo ngữ (phần 3) 0:08:53

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.