Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Khoá học được dựng lại dựa trên quá trình thực tế giảng viên ứng dụng phương pháp học để tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới

Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khoá học sẽ làm rõ các vấn đề:
– Học lập trình là gì?
– Phương pháp học lập trình ra sao?
– Những chú ý khi học lập trình Online
– Ứng dụng phương pháp học lập trình để tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Khoá học được dựng lại dựa trên quá trình thực tế giảng viên ứng dụng phương pháp học để tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới. Các bạn sẽ  nhìn thấy những khó khăn trong quá trình học tập, và cách giảng viên suy nghĩ để vượt qua những khó khăn đó.
Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin. Hiểu về những thành phần cơ bản  một ngôn ngữ

Bạn sẽ học được gì

  • Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin.
  • Hiểu về những thành phần cơ bản một ngôn ngữ.
  • Biết cách ứng dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả.
  • Học thêm được một ngôn ngữ lập trình mới để nâng cao các kỹ năng lập trình.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Giới thiệu phương pháp học tập 0:06:16
 Bài 2: Học lập trình là học những gì 0:00:41
 Bài 3: Chuẩn bị trước khi bắt đầu học tập 0:04:00
 Bài 4: Cài đặt công cụ lập trình 0:05:20
 Bài 5: Hướng dẫn bắt đầu học lập trình với Kotlin 0:04:41
 Phần 2: Kotlin cơ bản
 Bài 6: Giới thiệu chương 0:04:40
 Bài 7: Khai báo function 0:02:52
 Bài 8: Công cụ chuyển đổi Java sang Kotlin 0:01:10
 Bài 9: Default Agrument và Named Agrument là gì? 0:08:22
 Bài 10: Lamda 0:07:35
 Bài 11: String 0:07:26
 Bài 12: Lớp và sự kế thừa (class and Inheritance) – Phần 1 0:10:09
 Bài 13: Lớp và sự kế thừa (class and Inheritance) – Phần 2 0:10:27
 Bài 14: Properties và field 0:11:19
 Bài 15: Lớp dữ liệu 0:05:07
 Bài 16: Loại dữ liệu có thể vắng mặt (nullable Types) 0:08:43
 Bài 17: Ép kiểu thông minh (Smart Cast) 0:09:21
 Bài 18: Hàm mở rộng (Extension Functions) 0:10:37
 Bài 19: Khai báo Object và biểu thức Object 0:09:26
 Bài 20: SAM convertion 0:02:51
 Bài 21: Những chức năng mở rộng của Collection trong Kotlin 0:07:34
 Phần 3: Những Quy Ước
 Bài 22: Giới thiệu về những quy ước 0:02:37
 Bài 23: Sự so sánh 0:11:16
 Bài 24: Tạo ra một dải dữ liệu 0:03:31
 Bài 25: Thực thi hàm rangeTo 0:01:50
 Bài 26: Một dải dữ liệu có thể duyệt qua với vòng lặp For 0:05:09
 Bài 27: Định nghĩa lại các toán tử 0:03:04
 Bài 28: Khai báo tái cấu trúc 0:03:26
 Bài 29: Định nghĩa lại lời gọi hàm 0:01:32
 Phần 4: Collections (Bộ sưu tập)
 Bài 30: Các hàm Fillter, toSet, toList, Map 0:04:00
 Bài 31: Các hàm All, Any, Find, Count 0:03:37
 Bài 32: Hàm FlatMap 0:03:33
 Bài 33: Max – Min – Sort – Sum – GroupBy 0:04:37
 Bài 34: Partition – Fold 0:10:26
 Bài 35: Bài tập tổng hợp 0:04:23
 Phần 5: Property
 Bài 36: Giới thiệu chương 0:00:51
 Bài 37: Property 0:02:34
 Bài 38: Property lười nhác (Lazy Property) 0:03:14
 Bài 39: Properties được uỷ quyền (Delegated Properties) 0:13:02
 Phần 6: Builder and Generic
 Bài 40: Giới thiệu 0:01:16
 Bài 41: Functions literal có bộ nhận 0:11:02
 Bài 42: String and Map Builder 0:03:51
 Bài 43: Hàm Apply 0:01:52
 Bài 44: HTML Builder 0:03:38
 Bài 45: Generic 0:05:57
 Bài 46: Tổng kết khóa học 0:01:53

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.