RESTful API designing với Spring Boot

Cung cấp kiến thức một cách hoàn chỉnh, giúp bạn làm chủ được cách design chuyên sâu cũng như implementation các ứng dụng về RESTful API

Giảng viên: Lê Quang Đạt


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Spring Boot được phát triển dựa trên Spring Framework, làm giảm bớt các cấu hình trong ứng dụng, tích hợp tự động, giúp developer chỉ tập trung vào việc phát triển business cho ứng dụng. Đó là lý do Spring Boot đang rất hot trong lập trình Java Backend mà nhiều nhà tuyển dụng hiện nay mong muốn ứng viên của mình biết cả Spring Boot.

Khóa học RESTful API designing với Spring Boot của Lê Quang Đạt, cung cấp kiến thức một cách hoàn chỉnh, giúp bạn làm chủ được cách design chuyên sâu cũng như implementation các ứng dụng về RESTful API.

Ngày nay, các ứng dụng thường được thiết kế cho mục đích tái sử dụng, dễ dàng chia sẻ với các ứng dụng khác, phát triển độc lập, vì vậy nó thường chia ứng dụng lớn chia thành ứng dụng nhỏ hơn -> đó là lý do chúng ta nghĩ đến RESTful API cho mục đích thiết kế này.

Mỗi ứng dụng nhỏ đó sẽ đảm nhiệm mội vai trò duy nhất và sau đó có thể gọi lẫn nhau.

Các ứng dụng sử dụng RESTful API: Ứng dụng cung cấp service cho hệ thống khác (tỉ giá ngoại tệ, thời tiết…), ứng dụng Mobile app, Web App SPA, hay ứng dụng dựa trên kiến trúc Microservices.

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu được về Web services và RESTful API
  • Nắm được nguyên tắc cơ bản trong design RESTful API
  • Cách develop RESTful API sử dụng Spring Boot
  • Hiểu được cách các ứng dụng Web hay Mobile App gọi các RESTful API
  • Có thể ứng tuyển các vị trí RESTful API Backend Developer

Nội dung khóa học

 Phần 1: Khái niệm cơ bản về Web Services
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:05:26
 Bài 2: Web Service là gì? 0:03:03
 Bài 3: Giới thiều về SOAP Web Services 0:04:27
 Bài 4: Giới thiều về RESTful Web Services 0:03:47
 Bài 5: So sánh SOAP và RESTful Web Services 0:03:04
 Phần 2: Nguyên tắc thiết kế RESTful API
 Bài 6: Principles of Designing RESTful APIs 0:03:27
 Bài 7: Mô tả chức năng của resources bằng http method 0:03:18
 Bài 8: Cách đặt tên cho resources 0:03:31
 Bài 9: Filtering và sorting kết quả tìm kiếm 0:02:49
 Bài 10: Thiết kế RESTful API với searching 0:04:17
 Bài 11: Phân trang và giới hạn các fields được return từ APIs 0:02:00
 Bài 12: Format dữ liệu trả về từ API 0:04:33
 Bài 13: Quản lý Versioning trong API 0:05:57
 Bài 14: Tài liệu hóa trong thiết kế API 0:03:22
 Bài 15: Bảo mật resources trong RESTful API 0:05:12
 Bài 16: Xử lý ngoại lệ trong RESTful API 0:05:25
 Phần 3: Tạo RESTful API với Spring Boot
 Bài 17: Cài đặt Environment 0:03:16
 Bài 18: Tại sao lại chọn Spring Boot? 0:12:02
 Bài 19: Kiến trúc Web Service Application Layers 0:03:25
 Bài 20: Cách tạo một RESTful Controller trong Spring Boot 0:07:41
 Bài 21: Tạo RESTful với Http GET method 0:10:07
 Bài 22: Tạo RESTful với Http POST method 0:05:25
 Bài 23: Tạo RESTful với Http PUT method 0:03:40
 Bài 24: Tạo RESTful với Http DELETE method 0:04:31
 Phần 4: Tạo ứng dụng CRUD RESTful API với Spring Boot và Mysql, Hibernate
 Bài 25: Add dependencies và cấu hình application.properties với Mysql, Hibernate 0:06:08
 Bài 26: Cấu hình để Spring Boot có thể load được Hibernate 0:05:43
 Bài 27: Code phần Entiy Object 0:03:27
 Bài 28: Code phần Hibernate DAO,Service và Rest Controller Layers 0:04:21
 Bài 29: Test các chức năng CRUD sử dụng Postman 0:05:26
 Phần 5: Tạo ứng dụng SPA Web App với AngularJS để call RESTful API
 Bài 30: SPA web app và AngularJS là gì? 0:02:38
 Bài 31: Add dependency thymeleaf và tạo controller để load SPA page 0:03:25
 Bài 32: Cơ chế làm việc của AngularJS 0:04:01
 Bài 33: Code Angular cho chức năng add 0:04:43
 Bài 34: Code Angular cho chức năng list 0:02:20
 Bài 35: Code Angular cho chức năng update và delete 0:03:43
 Phần 6: Bảo mật trong RESTful API
 Bài 36: Tại sao phải bảo mật API? 0:02:16
 Bài 37: Cách thức hoạt động của JWT token 0:02:41
 Bài 38: Thiết lập các dependencies cho JWT token 0:02:33
 Bài 39: Code authentication với thông tin trong Mysql 0:03:47
 Bài 40: Code các phương thức JWT token ( generate token, validate token, …) 0:03:52
 Bài 41: Code cấu hình Spring Security để authenticate JWT token 0:04:35
 Bài 42: Code chức năng login Restful API 0:03:37
 Bài 43: Test authentication sử dụng Postman và SPA Web App 0:10:41
 Phần 7: Quản lý phiên bản RESTFul API versioning
 Bài 44: Code để quản lý versioning trong RESTful API 0:06:20
 Phần 8: Tạo tài liệu cho RESTful API
 Bài 45: Cấu hình swagger2 để gennerate RESTful API 0:05:33

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.