ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

Tự tạo một website động với lập trình .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Giảng viên: Trương Minh Tuấn

Với khoá học “ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động”, bạn sẽ được hướng dẫn triển khai từng bước để tạo một website hoàn chỉnh.

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm.

Với những kiến thức mang tính thực hành và sự hướng dẫn trực tuyến bằng Video, Học viên sẽ có thể áp dụng ngay những gì đã học vào thực tế;

Khóa họ̣c sử dụng công cụ Visual Studio, Framework mới nhất.

Làm tiền đề cho việc tự học nâng cao về .NET đặc biệt là ứng dụng ASP.NET MVC, ASP.NET Core

Bạn sẽ học được gì?

  • Cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng về ASP.NET WebForm
  • Làm tiền đề cho bạn nếu muốn lập nghiệp và phát triển cơ hội bằng nền tảng .NET;
  • Tự tin xây dựng các ứng dụng website vừa, nhỏ và hệ thống ứng dụng WebPortal trong tương lai;
  • Tự tin ứng tuyển vào các Công ty đang làm về ASP.NET

Đối tượng đào tạo

  •  Khoá học với kiến thức thực hành dành cho những Học viên mong muốn sử dụng công nghệ ASP.NET để xây dựng những ứng dụng trực tuyến trên mạng;
  • Khoá học phù hợp với những bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành CNTT và những bạn có mục tiêu phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực .NET;

Nội dung khóa học

 Phần 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:21:23
 Bài 2: Giới thiệu về SQL Server: Cài đặt, Backup, Restore database 0:28:38
 Bài 3: Truy vấn Lọc dữ liệu SELECT 0:06:48
 Bài 4: Truy vấn Thêm mới dữ liệu INSERT 0:08:07
 Bài 5: Truy vấn Cập nhật dữ liệu UPDATE 0:05:24
 Bài 6: Truy vấn Xoá dữ liệu DELETE 0:04:55
 Bài 7: Làm việc với VIEW 0:03:37
 Bài 8: Làm việc với STORE PROCEDURE 0:08:24
 Phần 2: Kiến trúc ADO.NET và cách làm việc với SQL Server
 Bài 9: Giới thiệu về kiến trúc ADO.NET 0:05:23
 Bài 10: Kiến trúc ADO.NET 0:04:33
 Bài 11: Đối tượng SQLConnection 0:08:17
 Bài 12: Đối tượng Command 0:07:16
 Bài 13: Đối tượng SQLDataReader 0:04:14
 Bài 14: Đối tượng DataSet 0:05:28
 Bài 15: Làm việc với tham số Parameter 0:07:22
 Bài 16: Xây dựng lớp dùng chung SQLDB trong Visual Studio 0:10:26
 Phần 3: Giới thiệu về môi trường làm việc của ASP.NET
 Bài 17: Giới thiệu về ứng dụng web ASP.NET 0:05:15
 Bài 18: Làm việc với ứng dụng ASP.NET 0:05:21
 Bài 19: Đặc điểm của ứng dụng ASP.NET 0:08:59
 Bài 20: Hình thức để xây dựng ứng dụng web ASP.NET 0:03:20
 Bài 21: Cấu trúc web ASP.NET 0:04:43
 Bài 22: Xây dựng ứng dụng Hello ASP.NET sử dụng Visual Studio .NET 0:10:20
 Phần 4: Xây dựng ứng dụng Web sử dụng HTML, Server Control
 Bài 23: Làm việc với HTML Control trong Visual Studio 0:07:14
 Bài 24: Làm việc với Server Control trong Visual Studio 0:08:21
 Phần 5: Các đối tượng tiện ích khi lập trình website với ASP.NET
 Bài 25: Làm việc với Đối tượng Request trong ASP.NET 0:06:59
 Bài 26: Làm việc với Đối tượng Response trong ASP.NET 0:04:32
 Bài 27: Làm việc với Đối tượng Session trong ASP.NET 0:09:11
 Bài 28: Làm việc với Đối tượng Cookie trong ASP.NET 0:05:55
 Phần 6: UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng
 Bài 29: Giới thiệu UserControl trong ứng dụng ASP.NET 0:09:46
 Bài 30: Kiến trúc web CMS với UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng 0:12:06
 Phần 7: ASP.NET và cơ sở dữ liệu
 Bài 31: Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh 0:14:02
 Bài 32: Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh (P2) 0:14:10
 Phần 8: MÔ TẢ BÀI TOÁN DOANH NGHIỆP
 Bài 33: Giới thiệu bài toán doanh nghiệp thực tế 0:04:16
 Bài 34: Phân tích bài toán và ra cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web 0:04:26
 Phần 9: BACKEND – XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÂN HỆ QUẢN TRỊ
 Bài 35: Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị 0:08:25
 Bài 36: Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị (P2) 0:15:41
 Bài 37: Làm việc với mô hình Layer trong ứng dụng web ASP.NET 0:09:08
 Bài 38: Tính năng Tin tức – Hiển thị dữ liệu 0:14:42
 Bài 39: Tính năng Tin tức – Thêm mới dữ liệu 0:11:59
 Bài 40: Tính năng Tin tức – Cập nhật dữ liệu 0:19:22
 Bài 41: Tính năng Tin tức – Xóa dữ liệu 0:05:47
 Bài 42: Tính năng Tin tức – Làm việc với FreeTextBox để biên tập nội dung 0:12:35
 Bài 43: Tính năng Tài khoản – Đăng ký Tài khoản 0:11:04
 Bài 44: Tính năng Tài khoản – Đăng nhập tài khoản 0:18:33
 Bài 45: Hoàn thiện website với Cascading Style Sheets (CSS) 0:12:38
 Phần 10: BACKEND – XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÂN HỆ HIỂN THỊ
 Bài 46: Giới thiệu cấu trúc web doanh nghiệp trong ứng dụng ASP.NET 0:10:25
 Bài 47: Giới thiệu Bootstrap và cách làm việc trong website ASP.NET 0:09:57
 Bài 48: Triển khai Layout website doanh nghiệp 0:13:40
 Bài 49: Xây dựng Header, Footer trong web ASP.NET 0:12:34
 Bài 50: Xây dựng Module Tin tức 0:19:34
 Bài 51: Xây dựng Module Tin tức – Chi tiết Tin tức 0:14:56
 Bài 52: Xây dựng Module Sản phẩm – Danh mục Sản phẩm 0:09:32
 Bài 53: Xây dựng Module Sản phẩm – Sản phẩm NEW,HOT 0:18:29
 Bài 54: Xây dựng Module Sản phẩm – Xem chi tiết sản phẩm 0:21:13
 Bài 55: Xây dựng Module Giỏ hàng 0:23:35
 Bài 56: Xây dựng Module Giỏ hàng – Thêm mới Giỏ hàng 0:14:39
 Bài 57: Xây dựng Module Giỏ hàng – Xóa Giỏ hàng 0:07:32
 Bài 58: Hoàn chỉnh Website phân hệ hiển thị 0:14:06
 Phần 11: Hoàn chỉnh ứng dụng web ASP.NET
 Bài 59: Xuất bản web ASP.NET, và cài đặt IIS Web Server 0:06:59
 Bài 60: Triển khai website trên Hosting internert 0:06:40

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.