Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1

Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mớiTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#…

Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++

Hàm và đệ qui

Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân

Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort…

Danh sách liên kết: Đơn, đôi

Stack và Queue

Tree: Cây nhị phân tìm kiếm

Cơ bản về đánh giá giải thuật

Bạn sẽ học được gì?

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
  • Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python…
  • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
  • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
  • Có thể ứng dụng viết Blockchain
  • Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất

Đối tượng đào tạo

  • Những ai đã học “thành thạo C++ qua 108 bài giảng”
  • Những ai muốn tự tìm hiểu về CTDL & GT
  • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Nội dung khóa học

 Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
 Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0:09:16
 Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0:05:24
 Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị 0:14:25
 Phần 2: Giải thuật đệ qui
 Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động 0:06:23
 Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính) 0:17:18
 Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi) 0:21:19
 Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân) 0:17:42
 Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến) 0:37:39
 Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng) 0:14:29
 Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ) 0:13:18
 Bài 11: Bài tập rèn luyện – Chuyển cơ số 10->2 0:22:57
 Bài 12: Bài tập rèn luyện – Tổ hợp 0:06:03
 Bài 13: Bài tập rèn luyện – Tháp hà nội 0:35:21
 Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện 0:02:53
 Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm
 Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng 0:05:07
 Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở 0:26:29
 Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc 0:25:26
 Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở 0:35:12
 Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc 0:15:32
 Bài 20: Bài tập rèn luyện – Tìm tuyến tính Mảng cơ sở 0:18:29
 Bài 21: Bài tập rèn luyện – Tìm nhị phân Mảng cơ sở 0:11:28
 Bài 22: Bài tập rèn luyện – Tìm kiếm Mảng cấu trúc 0:16:03
 Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện 0:05:05
 Phần 4: Các giải thuật sắp xếp
 Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng 0:12:22
 Bài 25: Bubble Sort – Lý thuyết 0:15:38
 Bài 26: Bubble Sort – Triển khai 0:12:48
 Bài 27: Bubble Sort – Chạy tay từng bước 0:39:05
 Bài 28: Selection Sort – Lý thuyết 0:07:40
 Bài 29: Selection Sort – Triển khai 0:12:14
 Bài 30: Selection Sort – Chạy tay từng bước 0:39:04
 Bài 31: Insertion Sort – Lý thuyết 0:10:02
 Bài 32: Insertion Sort – Triển khai 0:11:48
 Bài 33: Insertion Sort – Chạy tay từng bước 0:39:47
 Bài 34: Interchange Sort – Lý thuyết 0:08:16
 Bài 35: Interchange Sort – Triển khai 0:10:29
 Bài 36: Interchange Sort – Chạy tay từng bước 0:29:13
 Bài 37: Quick Sort – Lý thuyết 0:13:50
 Bài 38: Quick Sort – Triển khai 0:17:58
 Bài 39: Quick Sort – Chạy tay từng bước 0:53:46
 Bài 40: Merge Sort – Lý thuyết 0:09:08
 Bài 41: Merge Sort – Triển khai 0:24:03
 Bài 42: Merge Sort – Chạy tay từng bước 2:04:49
 Bài 43: Bài tập rèn luyện – Sắp xếp mảng cơ sở 0:38:29
 Bài 44: Bài tập rèn luyện – Sắp xếp mảng cấu trúc 0:30:30
 Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện 0:03:45
 Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead
 Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết 0:07:36
 Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn 0:08:40
 Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn 0:05:16
 Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn 0:10:58
 Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn 0:13:17
 Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn 0:15:18
 Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn 0:19:46
 Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn 0:15:25
 Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn 0:06:13
 Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn 0:06:46
 Bài 56: Hủy danh sách 0:08:02
 Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở 0:38:56
 Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc 0:40:02
 Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện 0:04:40
 Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail
 Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn 0:07:24
 Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn 0:06:56
 Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn 0:10:11
 Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn 0:13:29
 Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn 0:22:06
 Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn 0:17:17
 Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn 0:05:35
 Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn 0:06:19
 Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở 0:21:57
 Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc 0:19:31
 Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện 0:04:31

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.