Thành thạo C++ qua 108 bài học

Cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

 Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++ , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C++ ngay trong quá trình học

– Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android…

Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++….)

Cách tạo và gọi hàm trong C++

 • Xử lý mảng
 • Xử lý con trỏ
 • Xử lý chuỗi
 • xử lý cấu trúc
 • Xử lý tập tin

Bạn sẽ học được gì?

 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++
 • Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình java, lập trình Android…
 • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++

Đối tượng đào tạo

 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình
 Bài 1: Đề Cương – Thành Thạo Cpp qua 108 bài học 0:07:50
 Bài 2: Giới thiệu về C++ 0:07:59
 Bài 3: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng 0:07:40
 Bài 4: Chương trình C++ đầu tiên 0:09:39
 Bài 5: Ý nghĩa của cout và cin trong C++ 0:06:45
 Bài 6: Các ký tự đặc biệt 0:07:08
 Phần 2: Các khái niệm cơ bản
 Bài 7: Các loại ghi chú trong C++ 0:07:38
 Bài 8: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến 0:13:26
 Bài 9: Hằng số và biểu thức 0:13:32
 Bài 10: Chuyển kiểu dữ liệu 0:16:03
 Bài 11: Các toán tử trong C++ 0:26:09
 Bài 12: Bài tập rèn luyện – Tính chu vi diện tích Hình tròn 0:04:43
 Bài 13: Bài tập rèn luyện – Tính chu vi diện tích Tam Giác 0:05:26
 Bài 14: Bài tập rèn luyện – Các hàm lượng giác 0:07:28
 Bài 15: Bài tập rèn luyện – Tính giờ phút giây 0:10:55
 Bài 16: Bài tập rèn luyện – Tính điểm trung bình 0:05:49
 Bài 17: Các bài tập tự rèn luyện 0:04:24
 Phần 3: Các câu lệnh rẽ nhánh
 Bài 18: Câu lệnh If 0:06:56
 Bài 19: Câu lệnh if … else 0:09:14
 Bài 20: Câu lệnh If … else lồng nhau 0:07:55
 Bài 21: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if … else 0:06:37
 Bài 22: Câu lệnh switch 0:15:26
 Bài 23: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 1 0:06:07
 Bài 24: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 2 0:11:57
 Bài 25: Bài tập rèn luyện-tính tiêu thụ điện 0:13:27
 Bài 26: Bài tập rèn luyện-tính toán số học 0:10:55
 Bài 27: Bài tập rèn luyện-tính chu vi diện tích tam giác 0:11:22
 Bài 28: Các bài tập tự rèn luyện 0:04:30
 Phần 4: Các vòng lặp
 Bài 29: Vòng while 0:11:23
 Bài 30: Vòng do… while 0:08:54
 Bài 31: Vòng for 0:19:44
 Bài 32: Câu lệnh break 0:13:45
 Bài 33: Câu lệnh continue 0:12:13
 Bài 34: Bàn về vòng lặp lồng nhau 0:10:55
 Bài 35: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số 0:09:42
 Bài 36: Bài tập rèn luyện-Số hoàn thiện 0:06:29
 Bài 37: Bài tập rèn luyện-Tổng các chữ số trong 1 số 0:07:11
 Bài 38: Bài tập rèn luyện-Game đoán số 0:17:43
 Bài 39: Bài tập rèn luyện-Vẽ Hình 0:07:58
 Bài 40: Các bài tập tự rèn luyện 0:03:57
 Phần 5: Mảng
 Bài 41: Khái niệm về mảng và cách khai báo 0:15:52
 Bài 42: Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều 0:09:01
 Bài 43: Tìm kiếm trên mảng 1 chiều 0:09:20
 Bài 44: Sắp xếp mảng 1 chiều 0:21:24
 Bài 45: Cách khai báo mảng 2 chiều 0:06:54
 Bài 46: Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều 0:13:42
 Bài 47: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 1 0:10:26
 Bài 48: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 2 0:07:26
 Bài 49: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 3 0:05:07
 Bài 50: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 4 0:08:01
 Bài 51: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 5 0:09:42
 Bài 52: Các bài tập tự rèn luyện 0:03:08
 Phần 6: Hàm
 Bài 53: Khái niệm và cách sử dụng hàm 0:21:31
 Bài 54: Nguyên tắc hoạt động của hàm 0:05:31
 Bài 55: Tham số hình thức và tham số thực 0:07:57
 Bài 56: Truyền tham trị và tham biến 0:12:00
 Bài 57: Parameter mặc định 0:04:24
 Bài 58: Giới thiệu về hàm đệ qui 0:19:40
 Bài 59: Bài tập rèn luyện-PT Bậc 2 0:10:49
 Bài 60: Bài tập rèn luyện-Xử lý mảng bằng hàm 0:10:17
 Bài 61: Bài tập rèn luyện-Xử lý dãy Fibonacci 0:06:11
 Bài 62: Bài tập rèn luyện-Chu vi diện tích tam giác 0:09:32
 Bài 63: Bài tập rèn luyện-Hàm chơi Game đoán số 0:12:20
 Bài 64: Các bài tập tự rèn luyện 0:03:32
 Phần 7: Con trỏ
 Bài 65: Khái niệm con trỏ & biến con trỏ 0:08:45
 Bài 66: Các Toán tử con trỏ 0:12:09
 Bài 67: Các thao tác trên con trỏ 0:18:29
 Bài 68: Con trỏ void và con trỏ null 0:14:40
 Bài 69: Con trỏ và mảng 0:07:55
 Bài 70: Mảng Con trỏ 0:06:04
 Bài 71: Tương quan giữa Mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2 0:13:21
 Bài 72: Bài tập rèn luyện-con trỏ 1 0:06:26
 Bài 73: Bài tập rèn luyện-con trỏ 2 0:13:51
 Bài 74: Bài tập rèn luyện-con trỏ 3 0:10:50
 Bài 75: Bài tập rèn luyện-con trỏ 4 0:13:36
 Bài 76: Bài tập rèn luyện-con trỏ 5 0:14:01
 Bài 77: Các bài tập tự rèn luyện 0:02:51
 Phần 8: Xử lý chuỗi
 Bài 78: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi 0:09:15
 Bài 79: Cách nhập chuỗi-xuất chuỗi 0:10:35
 Bài 80: Hàm strcpy,strncpy – sao chép chuỗi 0:07:15
 Bài 81: Hàm strcat,strncat – nối chuỗi 0:09:34
 Bài 82: Hàm strchr,strstr – tìm ký tự, chuỗi 0:12:37
 Bài 83: Hàm strcmp,strncmp – so sánh chuỗi 0:09:27
 Bài 84: Hàm toUpper-ToLower- In Hoa, Thường 0:06:04
 Bài 85: Bài tập rèn luyện – chuỗi 1 0:04:47
 Bài 86: Bài tập rèn luyện – chuỗi 2 0:03:43
 Bài 87: Bài tập rèn luyện – chuỗi 3 0:21:23
 Bài 88: Bài tập rèn luyện – chuỗi 4 0:11:43
 Bài 89: Bài tập rèn luyện – chuỗi 5 0:14:25
 Bài 90: Các bài tập tự rèn luyện 0:03:23
 Phần 9: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
 Bài 91: Khái niệm và cách khai báo cấu trúc 0:07:36
 Bài 92: Truy cập các thành viên của biến cấu trúc 0:07:04
 Bài 93: Lệnh gán cấu trúc 0:13:03
 Bài 94: Mảng cấu trúc 0:09:58
 Bài 95: Con trỏ cấu trúc 0:13:46
 Bài 96: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc nhân viên 0:11:12
 Bài 97: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc điểm 0:15:23
 Bài 98: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc phân số 0:16:54
 Bài 99: Các bài tập tự rèn luyện 0:02:41
 Phần 10: Xử lý tập tin
 Bài 100: Khái niệm về tập tin 0:04:56
 Bài 101: cách ghi tập tin text file 0:05:41
 Bài 102: Cách đọc tập tin text file 0:06:40
 Bài 103: Cách ghi cấu trúc xuống tập tin 0:09:25
 Bài 104: Cách đọc cấu trúc từ tập tin 0:08:28
 Bài 105: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc dãy số 0:16:03
 Bài 106: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sinh Viên 0:24:24
 Bài 107: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sản phẩm 0:20:39
 Bài 108: Các bài tập tự rèn luyện 0:04:06
 Phần 11: Tổng kết khóa học
 Bài 109: Bài tập tổng hợp – Quản lý Sách 0:32:02

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.