Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách lập, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính, nhận diện rủi ro qua các chỉ số tài chính, tìm được giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp

Giảng viên: Nguyễn Biên CươngTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

BÁO CÁO TÀI CHÍNH giống như một cuốn phim quay lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Và các bạn là kế toán, chính là người quay lại cuốn phim đó. Cuốn phim đó, có đẹp hay không, được mọi người đón nhận hay không, đó chính là do bạn. Và bạn như là một người nghệ sỹ tài ba.

❌ Để lập được BÁO CÁO TÀI CHÍNH ==> KHÔNG KHÓ

❌ Để kiểm tra được BÁO CÁO TÀI CHÍNH ==> KHÔNG KHÓ

❌ Để phân tích được BÁO CÁO TÀI CHÍNH ==> KHÔNG DỄ

CÓ BAO GIỜ BẠN TỰ ĐẶT RA CÂU HỎI:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH bạn lập đã ĐÚNG hay chưa ?

Kiểm tra các CHỈ TIÊU nào, phân tích ra làm sao để chắc chắn là BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã đúng ?

BÁO CÁO TÀI CHÍNH có HỢP LÝ không, giữa TÀI SẢN, NGUỒN VỐN, DOANH THU, CHI PHÍ, DÒNG TIỀN ?

Khi chuyển BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho các cơ quan chức năng, CHỈ SỐ TÀI CHÍNH nào mà họ quan tâm nhiều nhất ?

Chỉ số nào là RỦI RO nhiều nhất, và đâu là GIẢI PHÁP cho bạn ?”

Thấu hiểu được những khó khăn đó của kế toán, chúng tôi đã cho ra mắt  khóa học: “TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA và PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH”. Với nội dung đào tại bám sát thực tế, đi sâu vào từng loại hình doanh nghiệp, phân tích chuyên sâu theo chuyên đề, và đi vào giải quyết theo tình huống cụ thể, sẽ giúp cho học viên nắm bắt kiến thức, biết cách LẬP, KIỂM TRA và PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, nhận diện ra được những RỦI RO thông qua các CHỈ SỐ TÀI CHÍNH, và tìm ra được GIẢI PHÁP cho Doanh nghiệp mình.

Bạn sẽ học được gì?

  • Hiểu và lập được trọn bộ báo cáo tài chính
  • Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết, và số liệu tổng hợp
  • Hiểu được ý nghĩa các số liệu trong báo cáo tài chính
  • Phương pháp tính toán, kiểm tra các chỉ số tài chính quan trọng.
  • Xác định được tình hình tài chính, khả năng sinh lời để đưa quyết định kinh doanh
  • Nhận diện được rủi ro doanh nghiệp đã, đang và sắp đối mặt, và giảm thiểu rủi ro

Đối tượng đào tạo

  • Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp chuẩn bị CHỐT SỐ LIỆU, lên Báo cáo tài chính, quyết toán thuế
  • Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp muốn được học hỏi kinh nghiệm, biết cách kiểm tra, phân tích Báo cáo tài chính
  • Đối tượng khác có nhu cầu

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:24:32
 Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học 0:01:49
 Phần 2: Kỹ thuật lập báo cáo tài chính
 Bài 3: Kỹ thuật lập bảng cân đối tài khoản 0:41:56
 Bài 4: Kỹ thuật lập bảng cân đối kế toán 0:44:16
 Bài 5: Kỹ thuật lập bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 0:37:58
 Bài 6: Kỹ thuật lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 0:41:54
 Bài 7: Kỹ thuật lập thuyết minh Báo cáo tài chính 0:13:39
 Phần 3: Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
 Bài 8: Kiểm tra tổng quan bảng cân đối tài khoản 0:09:52
 Bài 9: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 111 KHÔNG KHỚP với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt 0:05:36
 Bài 10: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 112 KHÔNG KHỚP với sao kê (sổ phụ) của ngân hàng 0:18:52
 Bài 11: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 131, 331 KHÔNG KHỚP với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, và không khớp với BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ với khách hàng, Nhà cung cấp 0:05:42
 Bài 12: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 133, 3331 KHÔNG KHỚP với tờ khai thuế GTGT 0:16:58
 Bài 13: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 152, 153, 155, 156, 157 KHÔNG KHỚP với Giá trị tồn cuối kỳ trên bảng Tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng với từng kho 0:07:24
 Bài 14: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 242 KHÔNG KHỚP với Giá trị còn lại trên bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ 0:08:17
 Bài 15: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 214 KHÔNG KHỚP với Hao mòn lũy kế trên Bảng trích khấu hao TSCĐ 0:04:09
 Bài 16: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3334 KHÔNG KHỚP với Tổng số thuế phải nộp trên QTT TNDN 0:03:48
 Bài 17: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3335 KHÔNG KHỚP với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN 0:05:15
 Bài 18: Kiểm tra số dư Cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm KHÔNG KHỚP thông báo kết quả đóng bảo hiểm 0:07:12
 Bài 19: Kiểm tra Số phát sinh tài khoản 511 KHÔNG KHỚP với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT 0:04:20
 Phần 4: Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Bài 20: Kiểm tra tổng quan BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 0:07:09
 Bài 21: Kiểm tra Chỉ tiêu 110 không khớp chỉ tiêu 70 trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp 0:03:06
 Bài 22: Kiểm tra chỉ tiêu 421b không khớp chỉ tiêu 60 trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 0:04:55
 Phần 5: Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
 Bài 23: Kiểm tra mã số 60 không khớp chỉ tiêu mã số 421b trên bảng cân đối kế toán 0:02:01
 Bài 24: Kiểm tra mã số 51 không khớp mã số 50 nhân với thuế suất thuế TNDN 0:05:01
 Phần 6: Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Bài 25: Kiểm tra tổng quan BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 0:01:43
 Bài 26: Kiểm tra chỉ tiêu 70 không khớp chỉ tiêu 110 trên bảng cân đối kế toán 0:01:41
 Bài 27: Kiểm tra chênh lệch chỉ tiêu 03 với tổng thu nhập chịu thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNCN 0:15:47
 Phần 7: Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính
 Bài 28: Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính 0:08:00
 Bài 29: Mục đích, ý nghĩa phân tích Báo cáo tài chính 0:17:40
 Bài 30: Quy trình phân tích Báo cáo tài chính 0:02:46
 Bài 31: Phân tích chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền 0:08:28
 Bài 32: Phân tích chỉ tiêu phải thu khách hàng 0:06:40
 Bài 33: Phân tích chỉ tiêu hàng tồn kho 0:09:28
 Bài 34: Phân tích chỉ tiêu TS ngắn hạn khác 0:07:17
 Bài 35: Phân tích chỉ tiêu Tài sản cố định 0:11:15
 Bài 36: Phân tích chỉ tiêu Nợ ngắn hạn 0:27:38
 Bài 37: Phân tích chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu 0:08:39
 Bài 38: Phân tích khả năng sinh lời: Kiểm soát Doanh thu và chi phí 0:17:42
 Bài 39: Tổng kết khóa học 0:16:46

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.